Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Zesde landelijke netwerkdagInspirerende netwerkdag in Amsterdam


Rondom het thema 'Buurtgericht werken, kansen en uitdagingen' kwamen zo'n honderd bestuurders, medewerkers en vrijwilligers uit inloophuizen, buurtpastoraat en straat pastoraat bijeen.

Deelnemers raakten onder de indruk: “Ze bellen gewoon een duur restaurant en laten de ondernemers mee denken over hoe ze het aan moeten pakken”, was de reactie van iemand op de sociale onderneming van de diaconie. Bij het straatpastoraat zongen de straatklinkers een lied en in een gesprek tussen bezoekers en mensen van de straat werd de sfeer van het werk voelbaar. Groepen die een nieuwe kloostergemeenschap stichten; kerkleden die in Amsterdam Noord gaan wonen en hun huiskamer openstellen voor de buurt; levendige gesprekken over wat je als kerk wilt zijn. Opvallend is de enorme gedrevenheid en vitaliteit waarmee aan alle kanten gewerkt wordt aan een menselijke samenleving. Het was bijzonder ook dat er van alle kanten positief werd samengewerkt om deze dag een succes te maken.


De zesde landelijke netwerkdag van Netwerk DAK vond plaats in Amsterdam en werd georganiseerd in samenwerking met de Amsterdamse Diaconie. In de ochtend stonden in Amsterdam de deuren van zeven initiatieven open met nieuwe en vertrouwde vormen van kerkelijk werk in de buurt. ’s Middags werdende kansen en uitdagingen verdiept in vier workshops. Tevens bood het programma ruimte voor een korte kennismaking met projecten van de Amsterdamse diaconie:
 
 • Hulpvraag koppelen aan aangeboden hulp - burennetwerk
 • Straatpastoraat
 • Activiteiten voor en met ongedocumenteerden - Wereldhuis
 • Historische rondleiding
 • De sociale onderneming van de diaconie (hoftuin)

 vier workshops

 • Woongemeenschappen in de buurt- de kracht van gemeenschapsleven:
  Rosaliene Israël
 • Profiel en identiteit  van kerkelijk werk in buurten:
  Rikko Voorberg
 • De kanteling in het welzijnswerk: kansen voor kerk en buurtwerk?
  Jos van der Lans
 • Inloophuis in zelfbeheer: welke ondersteuning is nodig?
  Lonnie Ploegmakers en Titus Schlatmann

De kanteling in het welzijnswerk; kansen voor kerk en buurtwerk?
Leiding: Jos van der Lans


Download hier de presentatie
Binnen zorg en welzijn zijn veel veranderingen gaande. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘eigen kracht centraal’ zijn de nieuwe motto’s. Mensen moeten hun eigen kracht en hun sociaal netwerk meer benutten en pas als ze het zelf niet meer redden, kunnen ze een beroep doen op voorzieningen. Gaat het om een verkapte bezuiniging of is het een kans voor nieuwe vormen van inzet in buurten en samenwerking tussen partijen? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor kerk en buurtwerk / urban mission?

Jos van der Lans is cultuurpsycholoog en journalist. Hij schreef verschillende boeken over de staat van de publieke sector in Nederland en over de pogingen om aan de bureaucratisering daarvan te ontsnappen.

Woongemeenschappen in de buurt – de kracht van gemeenschapsleven
Leiding: Ds. Rosaliene Israël


Tijdens het ochtendprogramma kon een bezoek gebracht worden aan de Elthetokerk in de Indische buurt en de daaraan verbonden woongemeenschap. Het is een van de woongemeenschappen die Amsterdam rijk is. Sommige, zoals Oudezijds 100 of het Jeanette Noëlhuis, bestaan al jarenlang. Er zijn ook nieuwere woongemeenschappen, zoals de Elthetogemeenschap, en andere bestaan zelfs alleen nog maar als plan: het ‘Kleiklooster’ in Amsterdam Zuidoost is daarvan weer een voorbeeld. De woongemeenschappen verschillen in werkwijze en in achtergrond maar ze delen ook een aantal kenmerken. Het gaat om (jonge) christenen die zich in gezamenlijkheid in willen zetten voor de buurt. Er ontstaan zo nieuwe en uitdagende verbindingen: van een vaak protestantse spiritualiteit met een oecumenische kloostertraditie en van (vrijwilligers)werk in de buurt met een persoonlijke, alledaagse, levensstijl.

Ds. Rosaliene Israël is verbonden aan woongemeenschap Oudezijds 100 en werkt aan een proefschrift over christelijke woongemeenschappen.


Profiel en identiteit van kerkelijk werk in buurten
Leiding: Rikko Voorberg


Hoe kunnen we nieuwe manieren vinden om in ons werk over geloof te communiceren? Sommige organisaties werken vanuit een duidelijk christelijk profiel en willen dat ook uitdragen. Andere zijn daarin minder uitgesproken en leggen vooral de nadruk op de inzet voor de buurt en de mensen die er wonen. Gaat het één ten koste van het ander en welke rol speelt het geloof in onze inzet in de buurt? We gaan hierover in gesprek met Rikko Voorberg.

Rikko Voorberg is theoloog, kerkpionier en theatermaker. Hij werkt als gemeentestichter van StroomWest, een plek waar de kerk opnieuw gevormd en gedefinieerd wordt in samenwerking met kunstenaars.
 

Inloophuis in zelfbeheer: welke ondersteuning is nodig.
Leiding: Lonnie Ploegmaker en Titus Schlatmann


Door de bezuinigingen worden buurthuizen gesloten en ook bij inloophuizen staan de financiën onder druk. In Utrecht namen gebruikers van buurthuis De Nieuwe Jutter gezamenlijk het beheer op zich. Sindsdien groeide het aantal bezoekers en de sfeer is goed. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe kan gezamenlijke verantwoordelijkheid groeien? Is daarvoor ondersteuning van buitenaf nodig? En hoe moet die eventuele ondersteuning er uit zien?

Lonnie Ploegmakers heeft een achtergrond in het welzijnswerk en is als bewoner nauw betrokken bij de ontwikkeling van De Nieuwe Jutter. Titus Schlatmann werkt bij Stichting Buurtpastoraat Utrecht en ondersteunt als pastor De Nieuw Jutter.

Toelichting op de Amsterdamse initiatieven


1 Hoop voor Noord

Jeanette de Waard, 06-24704917
Rode Kruisstraat 20
1025 KN Amsterdam
020-6326002
info@hoopvoornoord.nl
www.hoopvoornoord.nl                                             

Achtergrond: Hoop voor Noord is een multiculturele geloofsgemeenschap in Amsterdam Noord. Er zijn zo’n 120 actief betrokken leden, waarvan twee hun inkomen aangevuld krijgen om dit werk te kunnen doen.
Ze verlangen er naar dat Amsterdammers op zoek gaan naar God en zichzelf en daarbij oog hebben voor elkaar. Het is een kerk die zes jaar geleden is gestart als zendingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Activiteiten: Hoop voor Noord vindt het belangrijk aanwezig te zijn in de buurten waar we wonen, en ontplooien activiteiten in verschillende buurten van Amsterdam Noord. Op dit moment zijn dat de buurten de Banne, het Blauwe Zand en de Waterlandpleinbuurt. Jeanette de Waard, één van de trekkers van het buurtwerk in het Blauwe Zand vertelt jullie hoe ze dat vormgeven.

 

            

 De website van Hoop voor Noord

 

 

 

 


2 Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Adelaarsweg 57huis
1021 BS  Amsterdam
020-6369234/06-22804528

contact@kerkenbuurtnoord.nl
www.kerkenbuurtnoord.nl

Achtergrond: Ontstaan begin jaren ’90 als gezamenlijke buurtactiviteit van de plaatselijke R.K. kerk, de Hervormde en Gereformeerde Diaconieën, SOW-gemeente midden-Noord en de Gereformeerde Kerk. In 1996 trad een betaalde werker in dienst. In 2002 werd, middenin het oude deel van Amsterdam-Noord, een geschikte (huur-)ruimte gevonden. Sinds 2005 is Kerk &Buurt- Noord een zelfstandige stichting en is zij zelf verantwoordelijk voor de exploitatie.

Activiteiten: Huiskamer, spreekuur, buurtmaaltijd, mentoraatsproject, ondersteuningsfonds en diverse andere ontmoeting- en stimuleringsbijeenkomsten en projecten voor speciale doelgroepen. Vanuit het inlooppand werkt Kerk & Buurt-Noord met bewoners die hulp en bijstand nodig hebben in hun armoedeproblematiek, ongeacht om welke hulpvraag het gaat of wat hun overtuiging is. Buurtbewoners worden als vrijwilliger bij de activiteiten betrokken. De beroepskrachten gaan ook vaak naar de mensen in hun thuissituatie toe.
Bij Kerk & Buurt komen jongeren, ouderen, asielzoekers/vluchtelingen, alleenstaande ouders, (ex-)dak- /thuislozen, ex-gedetineerden en mensen met verslavingsproblematiek.
Het benodigde jaarbudget (rond 140.000 euro) wordt geworven bij lokale kerken, regionale & nationale fondsen en particulieren.

Bemensing: Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord wordt gerund door twee betaalde krachten, vijftien nauw betrokken vrijwilligers en een vijfkoppig bestuur, en is dagelijks actief in een van de armste wijken in Amsterdam-Noord, gesitueerd rond de noordelijke uitgang van de IJtunnel.

 

 

de website van Kerk en Buurt Noord


3 Elthetokerk

Javastraat 118A
1094 HP Amsterdam
020 665 1216
www.elthetokerkamsterdam.nl/
www.facebook.com/elthetokerk

Achtergrond: De Elthetokerk is onderdeel van de Protestantse Kerk van Amsterdam, het is een volkskerk, die sinds enkele jaren weer een groei doormaakt. In 2012 is de kerk met de woningen er boven gerenoveerd en is er een leefgemeenschap die zich wil inzetten voor de buurt. De leden van de leefgemeenschap dienen de buurt door activiteiten uit te voeren en betrokken buurtbewoners te zijn.

Activiteiten: Spelinloop voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders, avondgebed, vrijwilligerswerk in de wijk.
In het Eetlokaal worden jongeren die doof zijn opgeleid. Het is tevens een ontmoetingsplek voor de buurt met wekelijks een maaltijd voor de buurt en een koffie-ochtend.

Bemensing: De predikant; begeleiding vanuit Philadelphia voor de jongeren en vanuit de Bewaarschool voor de spel-inloop. De bewoners zorgen er mede voor dat het gebouw gebruikt kan worden en helpen bij de activiteiten.

 

De website van de Elthetokerk

een filmimpressie:


 

4 Kerk en Buurt Oost

 

Czaar Peterstraat 51
1018 PB Amsterdam
020-6208045
czaar51okb@kpnmail.nl

Achtergrond: Dit inloophuis ontstond twintig jaar geleden uit een samenwerking van leden van de Katholieke en Protestantse kerken in Amsterdam-Oost en de Protestantse en Katholieke kerk. De Czaar Peterbuurt was een achterstandsbuurt, maar grote delen zijn nu opgeknapt.

Activiteiten: De buurtbewoners noemen Czaar51 een “thuis” en dat in verschillende talen, die allemaal ook gebruikt worden in het huis: Thai; Marokkaans; Amazigh; Farsi; Surinaams; Hindi; Urdu; Italiaans; Spaans en Nederlands. Omdat het huis ‘ eigen’ is worden er vrienden en familie ontvangen; wordt er gerouwd en feestgevierd; gestudeerd en gediscussieerd; problemen voorgelegd en besproken en zorgen gedeeld.
Er wordt zeker vier keer per week gekookt en gegeten. Als in het najaar van 2012 in Amsterdam Osdorp (helemaal aan de andere kant van Amsterdam) een tentenkamp wordt gemaakt door mensen zonder erkende verblijfspapieren, koken elke dag de vrouwen van Al Foras een grote pan met eten en brengen die naar het kamp. Vanzelfsprekend! vinden zij.

Bemensing: Voorheen was er een buurtpastor en twee medewerkers. Vanaf 2010 is gekozen voor een andere richting. Er is een zzp’er aan het inloophuis verbonden, die werkt aan overdracht van het beheer van het Inloophuis aan de buurtbewoners zelf.
Acht sleutelhouders vormen een ‘beheer’-groep. Zij delen de verantwoordelijkheid voor het Inloophuis en worden tot eind 2014 begeleid door de zzp’er. De vraag is of het in de toekomst zelfstandig kan voortbestaan.
Dit is een ondernemingsmodel voor Inloophuizen nu de financiering krapper wordt.

 

 

Video impressie                        

 


5 Kerk en Buurt Westerpark

 

Kerk en Buurtwerk Westerpark, Filah,
Van der Hoopstraat 43 huis
De Wittenkade 109
1052 AG Amsterdam
 

www.kerkenbuurtwesterpark.nl

Achtergrond: Kerk en Buurt wil een open gemeenschap zijn van gewone en buitengewone mensen, van gelovigen en ongelovigen. Doel van Kerk en Buurt is het vergroten van de leefbaarheid en de samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers van de projecten.
Kerk en Buurt is ontstaan uit de Nassaukerk en de Magdalenaparochie.

Activiteiten: Het werk van Kerk en Buurt krijgt gestalte in diverse projecten, zoals ontbijtproject, eettafelproject Filah, kringloopwinkel en burenhulp. Onze website www.kerkenbuurtwesterpark.nl geeft een goed beeld. Op de website vind je foto’s en filmpjes over ons werk. We stellen het zeer op prijs als u de website bekijkt voor uw bezoek. Daarnaast vragen wij u een fototoestel of smartphone mee te nemen als u bij ons langs komt.

Bemensing: twee betaalde krachten (parttimers) en circa honderd vrijwilligers, zowel van binnen als van buiten de kerken.

 

 

www.kerkenbuurtwesterpark.nl

Filmpje


6 Stap Verder, diaconaal oecumenisch centrum Zuidoost


Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost
tel: 020-8457566
mobiel (GT): 06-86388077
mobiel (Lyca): 06-85769966

e-mail: erikafeenstra@stapverder.org
website: www.stapverder.org

Achtergrond: Stap Verder, gestart in 2010, is een samenwerkingsproject van de
Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en zes lokale kerken verenigd in de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).

Lees voor de ontwikkelingen bij Stap Verder het jaarverslag van 2013.

Activiteiten: Op de locatie Stap Verder bieden wij gratis Nederlandse les en taalmaatjes aan zo’n 200 cursisten per jaar, omgerekend tegen kostprijs van 200 euro per persoon op 40 lestijden met 20 vrijwillige docenten NT2.
In twee spreekuren van Dokters van de Wereld ontvangen gedocumenteerde en ongedocumenteerde migranten informatie over de Nederlandse gezondheidszorg en voorlichting over ziekten en gezonde voeding.
Bij het sociaal spreekuur kan men terecht met vragen over o.a. wonen, (vreemdelingen-)recht, scholing, werk, opvoeding, inkomen, schulden of problemen met instanties. Zes vrijwillige spreekuurmedewerkers zijn na een training interculturele communicatie en intercultureel pastoraal diaconaal werk met begeleiding beschikbaar voor hulp, voorlichting en doorverwijzing.
Onze expertise ligt in zorgzaam vrijwilligersbeleid in een interculturele setting en het scheppen van een sfeer van wederzijds vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid. Belangrijk is je bewust te zijn dat je elkaar als vrijwilligers, werkers en bezoekers allemaal wat hebt te geven en moet durven ontvangen.
Onze missie is mensen tot hun recht laten komen en menselijke waardigheid herstellen.

Bemensing: 4 betaalde krachten in deeltijd en 60 vrijwilligers.

 

Website Stap Verder

Jaarverslag 2013

Folder pagina 1

Folder pagina 2


 

 

Informatie over de Protestantse Diaconie Amsterdam

   

Protestantse Diaconie Amsterdam Wat doet de diaconie? Bekijk de video
De website van de diaconie
Hulpvraag koppelen aan aangeboden hulp - burennetwerk De website van Burennetwerk


Straatpastoraat

Straatpastoraat op facebook
Jaarverslag straatpastoraat
De website  van het straatpastoraat

Activiteiten voor en met ongedocumenteerden - Wereldhuis De website van het Wereldhuis
De sociale onderneming van de diaconie (hoftuin)  
Historische rondleiding Het gebouw van de diaconie heeft een indrukwekkende geschiedenis en wordt ook nu nog intensief gebruikt

 

Download het programma

 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door