Verbinden, versterken, vertegenwoordigen

Netwerk DAK wil de uitwisseling tussen de aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastores stimuleren (verbinden), bevordert het versterken van hun inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteit (versterken) en treedt op als belangenbehartiger in het publieke domein: naar beleidsmakers, fondsen en anderen (vertegenwoordigen).

Wat biedt Netwerk DAK?

Advies Overzicht trainingen Landelijke netwerkdag Regionale bijeenkomsten Bijeenkomsten van straatpastores Pilot kwetsbare vrijwilligers Kennis delen Materiaal voor eigen pr Klik hier voor de film over Netwerk DAK Klik hier voor de film ‘Eigen kracht bij kwetsbaarheid’

Meer dan een dak

In 2017 heeft Netwerk DAK onderzoek gedaan onder de aangesloten inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat. Daar is de publicatie ‘Meer dan een dak’ uit voortgekomen. Het onderzoek brengt het werkveld in beeld: hoe deze organisaties in alle diversiteit de hand reiken naar mensen die vaak door formele instanties niet bereikt worden en hoe vrijwilligers ondersteund door beroepskrachten zich inzetten voor kwetsbare mensen. In het samen optrekken wordt geborgenheid geboden aan mensen die geen familie meer hebben of die de weg zijn kwijtgeraakt in de bureaucratie. Lees meer…

Duidelijk werd dat er een toenemende vraag is naar deze laagdrempelige ondersteuning. Tegelijk werd bevestigd dat kerken minder financieel bij dragen en er minder kerkelijke vrijwilligers zijn. Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat staan dan ook voor behoorlijke uitdagingen. Vijf thema’s kwamen in beeld: innovatie, financiën, menskracht, pr, en samenwerking met overheid en welzijnsinstellingen.
Rond deze vijf thema’s is al tijdens het onderzoek een netwerk opgebouwd van deskundigen die bereid zijn om via Netwerk DAK de aangesloten organisaties te ondersteunen.

Vervolgens bezochten Jan van Opstal en Helma Hurkens vanaf 2017 alle aangesloten organisaties voor een diepgaand gesprek over deze thema’s.Door het onderzoek en de bezoeken aan inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat, kwam het werkveld meer in beweging. Besturen denken na over nieuwe activiteiten, proberen verdienmodellen uit, dagen bezoekers uit om vrijwilliger te worden en gaan onverwachte verbindingen aan. Regionale bijeenkomsten over pr hebben geleid tot aansprekende websites. De kleinere organisaties kunnen gebruik maken van webcontent van Netwerk DAK.

In 2018 kreeg het nieuw elan nog een extra impuls door de oprichting van het Fonds Franciscus door Kansfonds.
Ook in 2019 gaat Netwerk DAK weer het land in, bij specifieke vragen of op eigen initiatief. Om verder te werken aan versterking zijn twee pilots gestart. De pilot ‘werkplek bij de tijd’ brengt coördinatoren in gesprek over hun werk.

In de pilot ‘werken met kwetsbare vrijwilligers’ bespreken coördinatoren wat het inzetten van bezoekers vraagt van de organisatie.
Het werk van Netwerk DAK wordt gesteund door Kansfonds, Oranjefonds, Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Stichting Rotterdam, Sioc, Kerk in Actie en Porticus tot eind 2019.

Aangesloten organisaties

De 100 bij Netwerk DAK aangesloten organisaties hebben allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis. Gemeenschappelijk is de brede oecumenische kerkelijke achtergrond en een open dialogische houding. Aansluiten is eenvoudig. Neem contact op met Helma Hurkens, helmahurkens@netwerkdak.nl, 0637192976 om u aan te melden. Lees meer…

De regeling voor de contributie is als volgt:
Elke organisatie die is aangesloten bij Netwerk DAK betaalt jaarlijks contributie. Als een organisatie onverhoopt wil stoppen, dan geldt een opzegtermijn van één jaar.
Aangesloten organisaties met louter vrijwilligers betalen € 75,= per jaar per organisatie.
Organisaties met één beroepskrachten betalen € 175,= per jaar.
Organisaties met twee of meer beroepskrachten betalen 350,= per jaar.

Netwerk DAK is een stichting. Organisaties sluiten zich aan, er is geen sprake van lidmaatschap omdat Netwerk DAK geen vereniging is.

Anbi informatie

Netwerk DAK is een als ANBI erkende instelling. U kunt een bijdrage doneren op iban NL19 INGB 0005 9952 48 ten name van Stichting DAK, onder vermelding van donatie. Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur. Lees meer…

Bestuur
Netwerk DAK kent een uitvoerend bestuur.

 Piet Kuijper, voorzitter

 Paul van Hattem, secretaris

 Simon Brussel, penningmeester

 Kristel Ashra, bestuurslid

Ton Bervoets, bestuuslid

Medewerkers

 Helma Hurkens, coördinator en adviseur

 Jan van Opstal, adviseur

 Liesbeth Timmers, medewerker secretariaat

Beleidsplan 2018-2020
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018
Privacybeleid

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Medewerkers worden betaald volgens de CAO van kerkelijk werkers van de PKN.

Kvk nummer: 30236372

Over deze site

Ontwerp: IDlab Bouw: VDS Graphics Aan de adviezen op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Netwerk DAK is niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan door gebruikmaking van de informatie van deze website.