Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Doorgaan en doorpakken in Schiedam

Mini conferentie ‘Doorgaan of doorpakken’, een kort verslag.
 
Op 28 september werd in ontmoetingshuis de Weerklank een conferentie gehouden waaraan de besturen van inloophuis de Wissel (Broersveld 123b, 3111 LE Schiedam) en ontmoetingshuis de Weerklank (Cornelia van Zantenplein 51, 3122 CG  Schiedam), alsmede een aantal deskundige genodigden deelnamen. Het thema was:
‘Doorgaan of doorpakken’, hoe ziet de toekomst van ons werk eruit?
De inleiding werd verzorgd door Jan van Opstal, voorzitter van het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht), de koepel van inloophuizen, straatpastoraatsprojecten, etc.
In de persoon van Jan Rendemens gunde hij ons een inkijkje in de wereld van onze (potentiële) bezoekers, besprak hij met ons de kansen en bedreigingen waarmee we in dit werk te maken hebben en gaf hij ons een aantal belangrijke tips.
(Zie http://www.netwerkdak.nl/uploads/klant11/files/Rendemens%20netwerkdag%202015.pdf.)
 
Naar aanleiding hiervan werd er door de deelnemers van gedachten gewisseld. Aan de orde kwamen:
 
Veranderde maatschappelijke opvattingen.
In onze samenleving spelen kosten-baten analyses en prestatienormen een veel grotere rol dan vroeger. Onder deze omstandigheden is het van belang om, bijvoorbeeld in het jaarverslag, het niet te veel over cijfers te hebben, maar de nadruk te leggen op het verhaal, het belang van heel de mens.
De participatiesamenleving, waarbij de overheid terugtreedt en de burgers meer eigen verantwoordelijkheid krijgt, heeft ook positieve kanten. Zo hebben gemeentelijke overheden meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van allerlei welzijnswerk. Investeren in een goede communicatie met het ambtelijk apparaat en het benadrukken van de grote maatschappelijk waarde van ons werk loont dus de moeite. Er is geen reden tot valse bescheidenheid, bijvoorbeeld ten opzichte van professionals. Ons werk wordt gedaan door ‘amateurs’ (= het wordt met liefde gedaan).
Ten slotte: werk van harte samen met andere organisaties die zich ook inzetten voor de menselijke maat en een menselijke samenleving.
 
Doelgroepen/bezoekers.
Soms is het voor nieuwe bezoekers moeilijk om aansluiting te vinden omdat er een vaste groep bezoekers is ontstaan die elkaar al goed kennen. Dit legt een extra verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers. De uitdaging is om manieren te vinden waarop mensen elkaar kunnen leren kennen.
Het bereiken van andere groepen, waaronder allochtonen, is tamelijk problematisch. Het is niet eenvoudig om deze groep te interesseren.
Overigens is het denkbaar om op verschillende tijden en met een breder activiteitenaanbod nieuwe bezoekersgroepen te bereiken.
 
Vrijwilligers.
De inloophuizen kampen met een gebrek aan vrijwilligers en vergrijzing van het vrijwilligersbestand. Om jongeren aan te spreken is het verstandig om kortdurende projecten te ontwikkelen die een duidelijk zichtbaar resultaat opleveren.
Het werven van jongere vrijwilligers zou (ook) kunnen door aanwezig te zijn via de nieuwe media en door het aanbieden van stages, eventueel in samenwerking met het WOT (Wijkondersteuningsteam), SWS Welzijn, etc.
Dit betekent overigens niet dat de traditionele groepen over het hoofd mogen worden gezien. De categorie heren in de leeftijdsgroep 55 – 65 zouden ook best nog iets kunnen opleveren. Ook onder 65 tot 75-jarigen zijn potentiële vrijwilligers.
En er is niets mis met vrijwilligers uit niet-kerkelijke kring. Via de vrijwilligersbank van de gemeente zijn  de eerste contacten al gelegd.
 
Financiën.
De financiering van het werk kan problematisch worden, omdat de kerkelijke fondsen langzaam opdrogen. Alternatieven kunnen gevonden worden in bijvoorbeeld crowdfunding, sponsoring of sociaal ondernemen.
Er is geld beschikbaar voor allerlei integratieprojecten of initiatieven die zich richten op het bestrijden van eenzaamheid en armoede. Ook het bevorderen van duurzaamheid in al zijn facetten (een duurzame samenleving) kan rekenen op serieuze aandacht (en geld). Aan de beide besturen deze bronnen aan te boren.
 
Verder…
Er ontstaan steeds meer netwerken waarbij verbinding wordt gemaakt tussen de verschillende in een wijk actieve organisaties. Dit biedt de inloophuizen kansen.
Het is ook denkbaar dat de inloophuizen een wat meer faciliterende, stimulerende en regisserende rol krijgen, bijvoorbeeld als het gaat om het opzetten van een onderling ruilsysteem (zoals Lets) waarbij mensen, ook zonder geld, iets voor elkaar kunnen betekenen.
Belangrijk is ook het experiment: zo nu en dan eens wat proberen en doorgaan met wat succes heeft. Het is belangrijk in beweging te blijven en dynamisch te zijn, zo mogelijk in aansluiting bij wat anderen doen. Een goede borging in de organisatie is daarbij wezenlijk. Niets is zo frustrerend voor vrijwilligers (en professionals) als initiatieven die potentie hebben maar desalniettemin doodbloeden.
Nog een aspect. Binnen de inloophuizen zou meer studie gedaan kunnen worden naar armoede en eenzaamheid, waarbij ook stagiairs van allerlei sociaal-culturele opleidingen kunnen worden ingezet.
 
Conclusies
De conferentie heeft enerzijds opgeleverd dat het van veel waarde is wat we als inloophuizen doen en dat het van groot belang is om dat werk van harte, met enthousiasme en energie voort te zetten.
Anderzijds zijn er ook nieuwe mogelijkheden die we zeker niet moeten laten liggen.
Het gaat dus niet om ‘doorgaan of doorpakken’, maar om ‘doorgaan en doorpakken’.
 
 
M - Paul van Mansum
Hans van der Linden.
 
 
 
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door