Twee vacatures bij Aandachtscentrum Dordrecht (20-06)

Met een algemeen coördinator 24 uur per week en een tijdelijke coordinator voor het vrijwilligersbeleid wil het Aandachtscentrunm het team weer op sterkte brengen. Midden in het centrum van Dordrecht is het een geliefde plek voor mensen die zich elders niet thuis voelen.

Profiel coördinator en projectcoördinator

Wij zoeken een (project)coördinator die:
• een relevante hbo-opleiding met succes heeft afgerond (SPH, MWD, Agogisch Werk of
vergelijkbaar);
• beschikt over inlevingsvermogen, overwicht, overtuigingskracht en humor;
• zelfstandig kan werken, kan motiveren en kan werken in teamverband;
• hart heeft voor onze bezoekers en goed met hen om kan gaan;
• ervaring heeft met het begeleiden, aansturen en enthousiasmeren van vrijwilligers;
• in staat is zelfstandig contacten te onderhouden met externe partners en lokale
overheidsinstellingen;
• een christelijke levensovertuiging heeft;
• de doelstellingen van het Aandachtscentrum onderschrijft.
———————————————————————————————————-
Vacature coördinator (24 uur per week)

De coördinator (m/v) werkt zelfstandig binnen de afgesproken beleidskaders en is
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Aandachtscentrum en heeft daarin
aandacht voor bezoekers, medewerkers en voorwaardenscheppende zaken.

Ten aanzien van:
Bezoekers:
• Is aanspreekpunt voor bezoekers en familieleden.

Medewerkers:
• Houdt intakegesprekken met nieuwe medewerkers, draagt zorg voor een goede
introductie en inwerkperiode.
• Houdt jaargesprekken met elke medewerker.
• Draagt zorg voor de organisatie van basis- en vervolgtrainingen voor medewerkers.
• Draagt zorg voor teamvorming, bv door het houden van medewerkersbijeenkomsten.
• Geeft leiding aan de medewerker schoonmaak.
• Draagt zorg voor de medewerkers administratie.
• Draagt zorg voor een werkrooster voor medewerkers.

Voorwaardenscheppend:
• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid
• Is verantwoordelijk voor de besteding van het toegekende budget.
• Is verantwoordelijk voor inkoop en voorraadbeheer.
• Draagt zorg voor het onderhoud en reparaties aan het gebouw.

De coördinator wordt ondersteund door het stafteam en administratief ondersteuner, en
ontvangt richting van het bestuur.

Stafteam
• De coördinator is voorzitter van het stafteam.
• De coördinator overlegt met het stafteam over de dagelijkse gang van zaken.
• De coördinator kan taken delegeren naar medewerkers.

Bestuur
• De coördinator is betrokken bij de totstandkoming van het beleid, adviseert het
bestuur
• De coördinator doet verslag over de gang van zaken aan het bestuur.
• De coördinator legt verantwoording af over de besteding van het budget.

De coördinator onderhoudt contact met externe instanties en personen, onder andere met:
• Andere plaatselijke opvangcentra
• Participerende kerken
• Johanniter Hulpverlening
• Politie / wijkagent

Overige
• Is bereikbaar bij calamiteiten.

Arbeidsvoorwaarden

afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt een passend salaris geboden.
De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers wordt gehanteerd.
Voor meer informatie over deze functie kunt u bellen met bestuursvoorzitter
Willem Kieboom: 06 83 70 07 35.

Heeft u belangstelling? Stuur uw CV en motivatie uiterlijk 20 juni naar: secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl.
————————————————————————————————————
Vacature projectcoördinator (16 uur per week)

De projectcoördinator (m/v) wordt aangesteld voor 1 jaar, werkt samen met de coördinator en
het stafteam, en is verantwoordelijk voor het project ‘De Aandacht weer Centraal’. De
projectcoördinator ontvangt richting van het bestuur en legt verantwoording af aan het
bestuur.

De contouren van dit project zijn verwoord in het projectplan ‘De Aandacht weer Centraal’. Om
aan de behoefte van bezoekers en medewerkers te kunnen voldoen: dat onze bezoekers,
vrijwilligers en medewerkers elkaar beter leren te begrijpen en om hen allemaal een veilig
gevoel te geven, willen we inzetten op deskundigheidsbevordering. Dit willen we in de volle
breedte oppakken en we hebben dit ingedeeld in meerdere vormen van training en coaching:

A. Scholing en kennisdelen rondom Presentie
Deze kennisverbreding en scholing zal individueel en groepsgericht zijn. Te denken valt aan
een exposure dag met terugkomst bijeenkomst. En voor de aandacht voor levensvragen een
training van 2 of 3 bijeenkomsten.

B. Teamvorming
Het werken aan teamvorming binnen de medewerkersgroep vraagt om een groepsgerichte
aanpak. De aanpak kan informeel tot meer inhoudelijk ingestoken worden.

C. Training gericht op vaardigheden
Het aanleren of verdiepen van deze vaardigheden zal in groepsverband in diverse
bijeenkomsten en oefensessies plaatsvinden.

D. Intervisie
De intervisiebijeenkomst zal per groepje van 4 of 5 medewerkers 2x per jaar georganiseerd
worden.

E. Thema-avonden
De thema-avonden worden ieder half jaar georganiseerd voor medewerkers, bestuur en
stichtingsraad en zijn daarbij groepsgericht.

F. Vrijwilligersbeleid
Individueel en tegelijkertijd een aanpak voor de hele medewerkers groep, waarin ook
aandacht voor sociale veiligheid en privacy.

G. Informele ontmoetingen
De deelname aan landelijke of regionale dagen is individueel terwijl andere activiteiten
groepsgewijs zullen plaatsvinden.

Taken projectcoördinator
De projectcoördinator stelt vast welke training en begeleiding binnen de medewerkersgroep
nodig zijn, initieert deze en zal de bijeenkomsten inplannen.
Verder zal de projectcoördinator onderwerpen voor- en doorspreken met (externe)
begeleiders.
De projectcoördinator zal zelf bijeenkomsten organiseren en begeleiden. Met (externe)
begeleiders zal er ook een nabespreking c.q. terugkoppeling zijn.

Waar mogelijk willen wij graag binnen dit traject samenwerken met collega inloophuizen. Onze
kennis en ervaringen delen. Zo mogelijk trainingen in combinatie organiseren en bij elkaar in
de keuken kijken op inhoudelijk en organisatorisch vlak. De wetenschap niet alleen te staan of
het wiel moeten uitvinden is heel belangrijk.

De aanstelling richt zich op 16 uur per week. Globaal:
• 6 uur is bestemd voor de voorbereiding en organisatie van het programma
• 6 uur voor de uitvoering en verslaglegging
• 4 uur is bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe programma’s, het
opzetten van netwerken en het leggen van verbindingen.

Arbeidsvoorwaarden:

Afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt een passend salaris geboden.
De arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijke medewerkers wordt gehanteerd.
Voor meer informatie over deze functie kunt u bellen met bestuursvoorzitter
Willem Kieboom: 06 83 70 07 35.

Heeft u belangstelling? Stuur uw CV en motivatie uiterlijk 20 juni naar: secretariaat@aandachtscentrumdordrecht.nl
———————————————————————————————————————-