Rijswijk zoekt Diaconaal Werker (14-06)

Een actieve diaconaal werker die de zorg voor vluchtelingen en mensen in armoede verder uitbouwt. Dat zoekt de Protestantse gemeente Rijswijk.

Het is een vacature van 20 uur per week.

Wie zijn wij:

Wij zijn diakenen van de Protestantse gemeente te Rijswijk. Rijswijk  heeft te maken met de groot stedelijke  problematiek als voorstad van Den Haag. Onze kerkelijke Gemeente  is  ruimhartig, open en divers in samenstelling en wijze van geloven en is,  zoals we dat noemen, vergrijsd; maar er  zijn wel een aantal jonge gezinnen betrokken bij de kerk  en er is bijvoorbeeld ook een groep jongeren en ouderen die met veel enthousiasme een musical instuderen.

Vanuit de Diaconie zijn  we betrokken bij de sociale en maatschappelijke vraagstukken die in Nederland en ook in onze gemeente spelen. Er is mede door de Diaconie een weggeefwinkel opgestart. Samen met andere kerken hebben we Schuldhulpmaatje Rijswijk opgericht. Er is ook een samenwerkingsverband met kerken en fondsen voor individuele hulpverlening  en we hebben het initiatief genomen voor intensieve samenwerking van kerken ten bate van de bewoners van het AZC in Rijswijk. Vanuit de contacten die dit opgeleverd heeft, ondersteunen we ook een aantal vluchtelingen gezinnen. Uit deze samenwerkingsverbanden is he  zgn. REK verband ontstaan  (Rijswijk en Kerken) waarin de verschillende diaconieën samenwerken.

Er zijn goede contacten met de gemeentelijke instanties en andere organisaties die zich bezig houden met   de problematiek rond armoede . We hebben contact met  de voedselbank die uitdeelt vanuit een  RK parochiekerk maar ook met  Sint voor iedereen en het uitdelen van schoolspullen aan kinderen die dat nodig hebben. Ook met STEK (Stad en Kerk, den Haag) onderhouden  we goede contacten.

Vanuit de diaconie ondersteunen we ook een aantal projecten in Afrika  en elders op de wereld.

De diaconaal werker die de afgelopen 7,5 jaar in onze gemeente gewerkt heeft  had een dienstverband van 14 uur per week. Voor de goede voortgang en ontwikkeling van het werk willen we het dienstverband uitbreiden tot 20 uur per week.

De Protestantse Gemeente te Rijswijk heeft te  maken met een begrotingstekort en werkt aan een Toekomst plan voor een houdbare toekomst voor de komende 10 jaar.

Op dit moment  zijn aan de protestantse gemeente 1 predikant n voor 90% betrokken en 1 pastor voor 50%. en een tijdelijke invulling voor een vacature ontstaan door emeritaat .

Er zijn 2 kerkgebouwen. De monumentale Oude Kerk , de oude dorpskerk , en de Nieuwe Kerk  in het gebied waar in de tweede helft van  de vorige eeuw veel huizen zijn gebouwd.

 Wat vragen wij:

Voortzetting en uitbouw  van het werk dat tot nu toe vanuit de diaconie is ontwikkeld.

In onze kerkelijke gemeente  worden ook missionaire  initiatieven ontwikkeld  vanuit de huidige  gebouwen. De Diaconie wil graag dat die ondersteund ,en verder  ontwikkeld worden.

We vragen van de werker om  maatschappelijke noden en uitdagingen te signaleren en contacten te leggen met mensen  die maatschappelijk aan het kortste eindje trekken.

We vragen aan de  diaconaal werker om diakenen, kerkleden en anderen  te betrekken bij de diaconale opdracht van de Kerkelijke Gemeente. Dat houdt ook in dat de diaconaal werker  samen met de diakenen en anderen een  zoektocht aangaat  en aanpakt wat kan.  We vragen om zodoende  al werkende onze visie  verder  te ontwikkelen  en in  te vullen.

Goede contacten onderhouden met de samenwerkende kerken in Rijswijk op diaconaal terrein, de gemeente Rijswijk, het welzijnswerk en organisaties die binnen de gemeente Rijswijk actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied

We vragen om samen met de diakenen 2  diaconale vieringen per jaar te organiseren , en regelmatig de gemeente te betrekken bij het werk onder andere doormiddel van  berichten  in het  kerkblad .

We vragen enthousiasme voor dit werk, betrokkenheid bij mensen en hun verwachtingen van een goed leven  een gedegen opleiding  en relevante  ervaring..

Wat bieden wij:

Een aantal enthousiaste gemeenteleden die  mee willen werken om aan de diaconale presentie van de Protestantse Gemeente vorm en inhoud te geven.

Goede samenwerkingsverbanden met de plaatselijke kerken en plaatselijke en gemeentelijke organisaties op het sociaal terrein.

Goede samenwerking in een  collegiaal team van predikanten  en pastor.

Coaching indien gewenst.

Beloning volgens de regelingen van de PKN voor kerkelijk werkers , passend bij ervaring en opleiding.

Voor meer informatie kunt u  zich wenden tot de secretaris van de diaconie  diaconie@pgrijswijk.nl

Op de website van de kerkelijke gemeente : pgrijswijk.nl kunt u ook  meer informatie vinden over onze gemeente.

Sollicitaties kunt u  tot 14 juni 2022 indienen bij diaconie@pgrijswijk.nl