Welke fondsen?

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat worden gefinancierd door kerken, lokale overheid en fondsen. Veel organisaties denken dat zij geen exploitatiekosten kunnen aanvragen bij fondsen. Doorgaans is het wel mogelijk om personeelskosten en huur onder te brengen in een afgebakend project van bijvoorbeeld drie jaar. Er is immers personeel nodig om zo’n project uit te voeren.

Lees meer…

Je kunt de lokale overheid aanspreken op een financiële bijdrage als het werk bijvoorbeeld past bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen de WMO. Het verschilt per gemeente hoe ze daarmee om gaan. De laatste jaren is bij gemeentes de waardering gegroeid voor inloophuizen, omdat ze laagdrempelig zijn en mensen bereiken die vaak door anderen niet bereikt worden.

Landelijke fondsen hebben vaak speciale programma’s waarbij ze vooral projecten zoeken rond een thema, bijvoorbeeld armoede. Abonneer je op hun nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven. Doorgaans zijn lokale fondsen graag bereid om het werk te steunen. Zij zijn makkelijker te benaderen en kennen de plaatselijke situatie. Kijk eens op lokalefondsen.nl.

Lees hier de vijf voorwaarden waaraan je in ieder geval moet doen voordat je fondsen kunt werven.

Hieronder vind je enkele landelijke fondsen

Wij doen mee geeft bijdragen aan activiteiten voor vluchtelingen tot € 2500. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen.

Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaarsten in de samenleving.
In 2018 startte Kansfonds met Fonds Franciscus. Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken en straatpastoraat. Op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend bij Fonds Franciscus, wel bij Kansfonds.

PIN: Projecten in Nederland van de Religieuzen steunt projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum Sioc werkt tegenwoordig onder de naam ProtestantseFondsen.nl en steunt kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn opvang voor dak- en thuislozen, wijk- en buurtwerk, culturele activiteiten en vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

Haëlla Stichting: Al 50 jaar steunt de Haëlla Stichting inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen. Aanvragen tot maximaal € 2.500.

VSBFonds steunt initiatieven waarbij mensen zich ontwikkelen, elkaar helpen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld projecten rond sociaal isolement. VSBFonds heeft regionale spreekuren waarvoor je je kunt aanmelden. Je kunt dan bespreken of je project haalbaar is en tips krijgen, dat kan veel werk besparen.

Oranjefonds geeft bijdragen aan projecten waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn.

Kerk in Actie steunt projecten in Nederland. Voor meer informatie neem contact op.

Hulpmiddel bij schrijven projectplan

Wat wil je met je project veranderen, welke bijdrage wil je met je project leveren en welke middelen wil je hiervoor inzetten? Met de ‘Theory of Change’, een hulpmiddel bij het aanscherpen van een projectplan, heb je een goede houvast om een projectplan te schrijven. Het Rotterdamse Laurensfonds bood dit handig hulpmiddel aan om een projectplan te schrijven en goed te formuleren wat het beoogde doel is.

Lees meer…

Kijk bij het Laurensfonds en download de Theory of Change voor meer informatie.

Succesfactoren effectief werken

Hoe ben je bereikbaar voor vragen, klachten en opmerkingen van bezoekers? In staat zijn om te leren van feed back van anderen is één van de succesfactoren voor effectief werken en het behalen van gestelde doelen.

Lees meer…

De Kennisbank Filantropie heeft een schema met alle succesfactoren. Interessant als je bezig bent met een projectaanvraag, want fondsen hanteren deze succesfactoren vaak als criteria.

Handleiding ‘DAK bij de tijd’

Speciaal voor bestuursleden en medewerkers van middelgrote en kleine inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat is deze handleiding geschreven. Voor wie eens goed naar de organisatie wil kijken, wie beter wil inspelen op de vragen die er zijn, voor wie het werk wil versterken en verbreden. Eerst wordt stil gestaan bij het waarom, hoe en wat van de organisatie en vervolgens komen de mogelijke bezoekers, de context en de voorwaarden aan de orde.

Lees meer…

Download de handleiding.

Raamwerk beleidsplan

In het Raamwerk inhoud beleidsplan vind je een checklist van de onderdelen die in een beleidsplan thuishoren.

Lees meer…

Download het raamwerk beleidsplan.

Eigenwijze vrijwilligers

De maatschappij verandert en de inloophuizen en buurtpastoraten zullen daarin mee moeten. Maar wat verandert er precies? Waar vallen de gaten door het afbrokkelen van de verzorgingsstaat? En voelen vrijwilligers zich nog wel senang in de inloophuizen en buurtpastoraten? Een verkenning.

Lees meer…

Ikke en zelfrespect

Die opkomst van autonomie en ikke-doen beperkt zich niet tot initiatief-nemende burgers, de hele maatschappij raakt er steeds meer van doordrongen. Ook veel vrijwilligers zijn er door aangestoken en dat geldt ook voor veel mensen die de dupe zijn van de afbrokkeling van de verzorgingsstaat.
Het nieuwe type vrijwilliger wordt wel aangeduid als zap-vrijwilliger: meer trouw aan zichzelf en de mogelijkheden om zich te ontplooien dan aan de instituties waarbinnen hij zich inzet, geen jarenlange dienstbaarheid maar klussen op projectbasis, impulsief en op basis van eigen inspiratie, energiek maar met een korte spanningsboog. Je kunt het afdoen als trouweloosheid en gebrek aan doorzettingsvermogen, maar waarschijnlijk heeft het meer te maken met een behoefte aan zelfrespect. Dat laatste geldt zeker voor de uitvallers van de verzorgingsstaat. Jongeren rond de 18 die in het gat vallen tussen Jeugdwet en Wmo, de groeiende groep Nederlanders die in schulden raken door oplopende huren en zorgkosten, (ex)psychiatrische patiënten voor wie in de oude instellingen geen plek meer is, ouderen die ondanks fysieke en sociale beperkingen langer thuis moeten wonen, of ze nu willen of niet. De tijd dat zij nederig hun hand op hielden en dankbaar bogen voor hun weldoeners ligt al heel lang achter ons.

Uitdaging
Het is een complexe combinatie: eigenwijze uitvallers door de afbrokkeling van de verzorgingsstaat en burgers die best iets willen doen, maar dan alleen op hún hoogstpersoonlijke voorwaarden. Het stelt de inloophuizen en buurtpastoraten voor een stevige uitdaging. Noch vrijwilligers noch uitvallers voelen zich sterk verbonden met instituties. Anders gezegd: ze voelen zich alleen verbonden met instituties voor zover die hen de kans bieden om zichzelf te zijn of te worden.

Veel inloophuizen en buurtpastoraten hebben in dat opzicht een streepje voor op de klassieke instituties van de verzorgingsstaat: ze staan doorgaans open voor iedereen en richten zich niet op hulpverlening maar op ‘er zijn’. Toch zullen ook zij hun stinkende best moeten doen om aantrekkelijk genoeg te blijven. Goede bedoelingen en de eigen inspiratie zijn daarvoor niet meer dan een startpunt – het komt erop aan de inspiratie van die eigenwijze vrijwilligers en uitvallers tot haar recht te laten komen en daarbij aan te sluiten.

Nico de Boer, Leren omgaan met eigenwijze vrijwilligers, Inleiding gehouden tijdens landelijke netwerkdag van Netwerk DAK in Ede 2015.

Download hier het artikel.

Grenzen aan vrijwillige inzet

Eenzame ouderen hebben vooral behoefte aan aandacht en emotionele steun. Het stimuleren van sociale contacten sluit lang niet altijd aan op de behoefte. Om inzicht te krijgen in de grenzen van vrijwillige inzet is onderzoek uitgevoerd naar een maatjesproject voor eenzame ouderen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen.

Lees meer…

Doel van de interventie is de ouderen meer zelfredzaam te maken door het stimuleren van sociale activiteiten en sociale contacten.

De interventie is onderzocht door middel van een “monitorende evaluatie”, waarbij ouderen, vrijwilligers en beroepskrachten zijn betrokken. Het onderzoek laat zien dat de activeringsdoelstelling voor de meeste ouderen niet realistisch is omdat hun verandermogelijkheden gering zijn en hun kwetsbaarheid eerder toe- dan afneemt. Ze hebben vooral behoefte aan persoonlijke aandacht en emotionele steun.
Lees het hele artikel in het Journal of Social Intervention.