Welke fondsen?

Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat worden gefinancierd door kerken, lokale overheid en fondsen. Veel organisaties denken dat zij geen exploitatiekosten kunnen aanvragen bij fondsen. Doorgaans is het wel mogelijk om personeelskosten en huur onder te brengen in een afgebakend project van bijvoorbeeld drie jaar. Er is immers personeel nodig om zo’n project uit te voeren.

Lees meer…

Je kunt de lokale overheid aanspreken op een financiële bijdrage als het werk bijvoorbeeld past bij de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft binnen de WMO. Het verschilt per gemeente hoe ze daarmee om gaan. De laatste jaren is bij gemeentes de waardering gegroeid voor inloophuizen, omdat ze laagdrempelig zijn en mensen bereiken die vaak door anderen niet bereikt worden.

Landelijke fondsen hebben vaak speciale programma’s waarbij ze vooral projecten zoeken rond een thema, bijvoorbeeld armoede. Abonneer je op hun nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven. Doorgaans zijn lokale fondsen graag bereid om het werk te steunen. Zij zijn makkelijker te benaderen en kennen de plaatselijke situatie. Kijk eens op lokalefondsen.nl.

Lees hier de vijf voorwaarden waaraan je in ieder geval moet doen voordat je fondsen kunt werven.

Hieronder vind je enkele landelijke fondsen

Wij doen mee geeft bijdragen aan activiteiten voor vluchtelingen tot € 2500. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen.

Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaarsten in de samenleving.
In 2018 startte Kansfonds met Fonds Franciscus. Fonds Franciscus biedt een vangnet voor de allerkwetsbaarsten in de samenleving. Mensen die in een situatie verkeren waarin hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van inloophuizen. Inloophuizen is hierbij een verzamelnaam voor initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken en straatpastoraat. Op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend bij Fonds Franciscus, wel bij Kansfonds.

PIN: Projecten in Nederland van de Religieuzen steunt projecten in kerk en samenleving die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen.

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum Sioc werkt tegenwoordig onder de naam ProtestantseFondsen.nl en steunt kerkelijke en diaconale projecten die gericht zijn op sociale zorg, gemeenschapsvorming en recreatie voor mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn opvang voor dak- en thuislozen, wijk- en buurtwerk, culturele activiteiten en vakanties voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen.

Haëlla Stichting: Al 50 jaar steunt de Haëlla Stichting inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen. Aanvragen tot maximaal € 2.500.

VSBFonds steunt initiatieven waarbij mensen zich ontwikkelen, elkaar helpen en elkaar versterken. Bijvoorbeeld projecten rond sociaal isolement. VSBFonds heeft regionale spreekuren waarvoor je je kunt aanmelden. Je kunt dan bespreken of je project haalbaar is en tips krijgen, dat kan veel werk besparen.

Oranjefonds geeft bijdragen aan projecten waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn.

Kerk in Actie steunt projecten in Nederland. Voor meer informatie neem contact op.

Fondsen werven is leuk

Zie je op tegen fondsenwerven? Lees hier de drie redenen waarom het mee valt. Het is alles behalve schooien om geld.

Lees meer…

Schooien om geld – zeker niet!
Beginnende fondsenwervers hebben het gevoel dat ze om geld schooien. Bekijk het eens van de andere kant. Ieder fonds heeft de opdracht om geld voor een bepaald doel uit te geven. Zonder goede projecten wordt het doel niet behaald. Met jouw aanvraag om een bijdrage help je het fonds om zijn doelen te halen. Fondsen steken veel energie in het binnen halen van goede projecten. Zie het als een partnerschap: jouw project en de bijdrage van het fonds maken samen dat jullie idealen werkelijkheid worden. Naarmate een fonds beter past bij het werk, zal het eenvoudiger zijn om zo’n partnerschap aan te gaan.
Kortom: maak een fonds blij met je aanvraag.

Dit geldt overigens ook voor donateurs, ook zij willen iets doen en zijn blij als ze een betrouwbare stichting kennen, die zorgt dat hun geld goed terecht komt.

Vertalen naar geld
Vertaal activiteiten naar geld. Bijvoorbeeld er is een hardloopgroep ontstaan voor mensen in armoede. Die gaan niet op blote voeten, die hebben schoenen aan. En behalve schoenen, een hesje, en andere dingen. Zet zo’n groepje om in een project en bekijk wat het echt kost. Of een ander voorbeeld, het uitbreiden van de creatieve ochtend van één naar drie keer per week. Daar zit gebruik van de ruimte bij, de coördinator heeft uren nodig om het te regelen, vrijwilligersvergoedingen. Neem bij een project alle stappen door en reken alle kosten gewoon mee. Schroom dus niet om wat je doet, te vertalen naar geld. Onze sector is vaak veel te bescheiden.

Geen grote berg werk – wel kleine stappen
Het bestuur denkt dat het ontbreekt aan menskracht. Als het bestuur denkt dat fondsenwerven veel tijd kost, knip het dan op in kleine stappen.
Waarschijnlijk is aan de voorwaarden voor fondsenwerven al voldaan: je bent een rechtspersoon met statuten en een anbistatus, je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; er is een jaarrekening, er is een actueel beleidsplan zodat je weet wat je in de komende jaren wilt bereiken: 2-A4tjes is voldoende.
Zorg dat alle documenten overzichtelijk bij elkaar staan.
Begin met een klein project bij een fonds dat al bekend is en dat snel beslist.
Een toezegging geeft moed om verder te gaan.
Ook leuk is een overeenkomst voor periodieke schenking in eigen huisstijl. Met zo’n overeenkomst zijn giften zonder drempel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Door het formulier te maken in eigen huisstijl is het vertrouwder en zullen donateurs het eerder invullen. Voor €35 excl BTW laat je zo’n overeenkomst opmaken. Zie hier het voorbeeld van Netwerk DAK.

Bekijk hier de vijf voorwaarden voor fondsenwerven.

Helpdesk Fondsenwerving 

Heb jij vragen of wil je ondersteuning bij de fondsenwerving van jullie inloophuis, buurtpastoraat of straatpastoraat? Zijn jullie aangesloten bij Netwerk DAK? Neem dan contact op met www.2select.nl om te overleggen over de mogelijkheden.

Hulpmiddel bij schrijven projectplan

Wat wil je met je project veranderen, welke bijdrage wil je met je project leveren en welke middelen wil je hiervoor inzetten? Met de ‘Theory of Change’, een hulpmiddel bij het aanscherpen van een projectplan, heb je een goede houvast om een projectplan te schrijven. Het Rotterdamse Laurensfonds bood dit handig hulpmiddel aan om een projectplan te schrijven en goed te formuleren wat het beoogde doel is.

Lees meer…

Kijk bij het Laurensfonds en download de Theory of Change voor meer informatie.

Succesfactoren effectief werken

Hoe ben je bereikbaar voor vragen, klachten en opmerkingen van bezoekers? In staat zijn om te leren van feed back van anderen is één van de succesfactoren voor effectief werken en het behalen van gestelde doelen.

Lees meer…

De Kennisbank Filantropie heeft een schema met alle succesfactoren. Interessant als je bezig bent met een projectaanvraag, want fondsen hanteren deze succesfactoren vaak als criteria.

Handleiding ‘DAK bij de tijd’

Speciaal voor bestuursleden en medewerkers van middelgrote en kleine inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat is deze handleiding geschreven. Voor wie eens goed naar de organisatie wil kijken, wie beter wil inspelen op de vragen die er zijn, voor wie het werk wil versterken en verbreden. Eerst wordt stil gestaan bij het waarom, hoe en wat van de organisatie en vervolgens komen de mogelijke bezoekers, de context en de voorwaarden aan de orde. Bekijk de handleiding hier.

Lees meer…

Download de handleiding.

Raamwerk beleidsplan

In het Raamwerk inhoud beleidsplan vind je een checklist van de onderdelen die in een beleidsplan thuishoren.

Lees meer…

Download het raamwerk beleidsplan.

Grenzen aan vrijwillige inzet

Eenzame ouderen hebben vooral behoefte aan aandacht en emotionele steun. Het stimuleren van sociale contacten sluit lang niet altijd aan op de behoefte. Om inzicht te krijgen in de grenzen van vrijwillige inzet is onderzoek uitgevoerd naar een maatjesproject voor eenzame ouderen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen.

Lees meer…

Doel van de interventie is de ouderen meer zelfredzaam te maken door het stimuleren van sociale activiteiten en sociale contacten.

De interventie is onderzocht door middel van een “monitorende evaluatie”, waarbij ouderen, vrijwilligers en beroepskrachten zijn betrokken. Het onderzoek laat zien dat de activeringsdoelstelling voor de meeste ouderen niet realistisch is omdat hun verandermogelijkheden gering zijn en hun kwetsbaarheid eerder toe- dan afneemt. Ze hebben vooral behoefte aan persoonlijke aandacht en emotionele steun.
Lees het hele artikel in het Journal of Social Intervention.