Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Alles over ... Presentie

 
Naar een herbergzame samenleving

Andries Baart benoemde zes dilemma's in zijn lezing over de urgentie van diaconale inloophuizen. Die lezing werd gehouden bij het verrassingsbezoek van Koningin Maxima aan de Jessehof in Delft. De presentie stelde hij beschikbaar om er mee aan de slag te gaan.

lees meer >>
 
Onderzoek relatie diaconie en inloophuizen

In 2014 deed Henk-Jan Gosseling voor Kerk in Actie het Onderzoek relatie diaconieën en inloophuizen.
 
We zien dat diaconieën hier ook over willen nadenken. Zij hebben latente behoefte hebben aan ondersteuning hierbij. Diaconieën vinden het ook wel een gemis dat er minder wisselwerking is met het inloophuis. Dat het organisatorisch op eigen benen staan is prima, maar inhoudelijk liggen er nog onbenutte kansen. Diaconieën willen zeker meedenken over de koers van het inloophuis.
 

lees meer >>
 
Theologische betekenissen van de presentiebenadering in pastoraat

Op 7 november tijdens de bijeenkomst van straatpastores, bracht Fred van Iersel, bijzonder hoogleraar te Tilburg, een theologische doordenking van de presentie: Contemplatief pastoraat in de marge van de samenleving.
Contemplatief pastoraat heeft niet allereerst betrekking op het voeren van theologisch interessante geloofsgesprekken, maar op het beleven van vertrouwen op God en het waarnemen van vertrouwen op God voorbij de taal, bij jezelf en bij de ander.

lees meer >>
 
Straat- en drugspastoraat

Het straat- en drugspastoraat wil andere kanten van dak- en thuislozen zien. Ze zijn gericht op “heel de mens” en willen naast hen staan. Present zijn op een plek waar deze groepen zich ophouden en er voor hen zijn.
Straatpastoraat is laagdrempelig met een open oog en oor voor vragen rond levensbeschouwing en zingeving. Dit is een wat ouder artikel, maar de kern van het werk is goed herkenbaar.

Lees meer over de werkwijze of download het hele artikel over drugs- en straatpastoraat.

lees meer >>
 
De belangrijkste kenmerken van de presentiebenadering

Voor het Stiltecentrum in Utrecht ontwikkelde Dirk van den Hoven in 2008 een cursus voor vrijwilligers over de presentiebenadering. Daarvoor heeft hij een achttal kernmerken kort toegelicht.
Dirk van den Hoven, Stiltecentrum Utrecht, De belangrijkste kenmerken van de presentiebenadering, 2008

 
Diaconie en caritas

Herman Noordegraaf laat zien dat het werk van wijkpastoraat, inloophuizen en straatpastoraat, in een traditie staat die zo oud is als het christendom zelf. Het moet als een volwaardige vorm van kerkelijk werk gezien  worden.
Diaconie en caritas in deze tijd

lees meer >>
 
Creatief diaconaat boek

Jonge mensen in creatieve beroepen, hebben vaak geen enkel contact met de kerk, maar blijken in de praktijk graag bereid zich in te zetten voor diaconale projecten.

lees meer >>
 
Zo wordt het spel gespeeld

Hoe kunnen er betekenisvolle plekken groeien in de stadswijk, die ook gestigmatiseerde mensen in sluiten? Hoe groeit daar eigen kracht in een eigen sfeer?

lees meer >>
 
25 jaar buurtpastor Maastricht

Werkend vanuit de methodiek van presentie was buurtpastor Gabriëlla aanwezig tussen mensen. Luisterde zij naar de levensverhalen. Was zij aanwezig bij diepte en hoogtepunten van mensen in de wijk. Zo gaf zij inhoud aan haar pastorale opdracht, om het verhaal van naastenliefde, van betrokkenheid bij en met mensen gestalte te geven.

lees meer >>
 
Van klacht naar kracht

De stichting Samenwonen-Samenleven ondersteunt sleutelfiguren in de buurt en leidt hen op. Het is Welzijn nieuwe stijl avant la lettre. De aanpak wordt stap voor stap beschreven met praktijkvoorbeelden en begrippen als 'activerende presentie'.

lees meer >>
 
Open kerk

Inloophuizen als manifestaties van een brede beweging, als open kerk. Kernwoord in deze beweging is 'gastvrijheid'.
Aan het woord is Jan Hendriks, auteur van boeken over 'de kerk als herberg' in 2003 tijdens een inleiding voor het InloopCentra Beraad.

Lees meer over gastvrijheid of download Een open kerk.

lees meer >>
 
Gastvrij onthaal

In 1997 schreef Sake Stoppels het boek Een gastvrij onthaal
Gids voor inloopcentra en andere vormen van kerkelijke gastvrijheid. Het is boek is inmiddels een klassieker. Download  Gastvrij Onthaal, een boek van 52 pagina's.

 
De kramp voorbij

Van 2001 tot 2005 deed Jannet van der Spek in opdracht van de Theologische Universiteit Kampen en de Protestantse Kerk Nederland onderzoek naar de theologische en ecclesiologische dilemma’s die voorkomen bij kerkelijk werkers aangesteld om op grond van het evangelie aanwezig te zijn in achterstandsbuurten. Het zijn buurten waar de traditionele kerken vaak allang verdwenen waren.

lees meer >>
 
Onderzoek De Herberg Apeldoorn

De Herberg in Apeldoorn liet dit voorjaar een onderzoek uitvoeren naar de betekenis in de Apeldoornse samenleving. Zij huurden daarvoor een bijzonder onderzoeksbureau in. Niet alleen medewerkers werden geinterviewd, ook 17 bezoekers beantwoordden vragen. 'De Herberg is heel belangrijk', was de algemene conclusie.

lees meer >>
 
Most significant change

Wat betekent het inloophuis in jouw leven? Met die vraag gingen interviewers in gesprek met bezoekers van inloophuis Markt 17.
De resultaten werden besproken met de geinterviewden en daar wreden de belangrijkste punten uit gehaald en in ee rapport beschreven. Dat rapport werd op zijn beurt weer in een kring van mensen besproken. En op die manier kwam de belangrijkste verandering in beeld.

lees meer >>
 
Een eigen plek

In de publicatie 'Een Eigen Plek' beschrijft Bert van Schagen het ontstaan van Stichting Troost. Troost organiseert ontmoeting voor en door (ex-)psychiatrische patiënten en werd bij de oprichting ondersteund vanuit het Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk in Amsterdam Oost (OKB).

lees meer >>
 
Almachtig kwetsbaar

De artikelen uit missionaire hoek laten zien dat ‘presentie’ niet alleen actueel is, maar ook meer dan een werkmethode. Reflectie en mooie verhalen uit de praktijk.

lees meer >>
 
Geloven in de buurt

Colums geschreven door buurtpastores Marieke Sillevis Smitt en Titus Schlatmann over hun presentie in twee Utrechtse wijken.

lees meer >>
 
Radicale aansluiting. presentiebenadering en geestelijke gezondheidszorg

Een al wat ouder Actioma-bericht (2002) met verschillende artikelen en een interview met Andries Baart. Over kwetsbare mensen, aandacht en erbij blijven.
Laad de uitgave hier: Radicale Aansluiting

lees meer >>
 
Beknopte schets van de presentietheorie

Het dikke standaardwerk "Een theorie van de presentie", van Andries Baart, is een schatkamer aan informatie maar natuurlijk ook erg dik. Hier een idee van de presentiefilosofie in vier pagina's, van de schrijver zelf.
Andries Baart, Een beknopte schets van de presentietheorie, 2003

 
Literatuurbericht diaconaat

Een selectie van publicaties op het terrein van het diaconaat vanaf 2010 tot ongeveer midden 2013, is te vinden in Handelingen, tijdschrijft voor praktische theologie en religiewetenschap. Niet alleen wetenschappelijke publicaties komen aan de orde, oo kuitgaven voor een breed publiek. Het bericht werd geschreven door Herman Noordegraaf.

lees meer >>
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door