100 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat door heel Nederland staan open voor ieder die een gesprek wil, een vraag heeft, eenzaam is of juist iets wil doen met anderen. Vrijwilligers, medewerkers, bezoekers en deelnemers respecteren elkaar en trekken samen op. Op deze website vindt u alle organisaties, ervaringen en informatie.

Van ‘arm om schouder’ tot professionele hulp

Inloophuizen, straatpastoraat en buurtpastoraat zijn uiteenlopende vrijwilligersorganisaties. Het aanbod varieert van ‘arm om de schouder’ tot professionele hulp. Buurtpastores werken wijkgericht, outreachend. De straatpastores zoeken dak- en thuislozen op straat op. De 100 inloophuizen staan open voor mensen met een beperkt sociaal netwerk en voor mensen die overdag nergens anders heen kunnen. Doorgaans zijn er maaltijden, laagdrempelige activiteiten en uiteenlopende vormen van hulp. Deze organisaties zijn vindplaatsen voor moeilijk bereikbare mensen.

Lees meer…

117 organisaties met een christelijke achtergrond geven in steden, buurten en dorpen onvoorwaardelijke aandacht en laagdrempelige hulp aan mensen die – tijdelijk – een steuntje in de rug kunnen gebruiken: omdat ze eenzaam zijn, met armoede te maken hebben, thuisloos zijn of zich om andere redenen uitgesloten voelen of de weg in onze maatschappij niet (meer) kunnen vinden.

Informele zorg
Werkend vanuit de presentiebenadering geven deze werkplekken daarmee betekenis aan het samenleven in wijken, bereiken ze met trouwe en betrouwbare aandacht mensen die vaak uit beeld zijn bij reguliere instanties en vormen ze stevige schakels tussen informele en formele zorg.

Divers aanbod: outreachend en inloop
Het aanbod is heel divers, en er is veel mogelijk. Inloophuizen bieden inloop en diverse activiteiten en maaltijden en staan open voor hulpvragen. Straatpastores werken met dak-, en thuislozen en zoeken hen op in hun eigen omgeving. Buurtpastoraat werkt in een wijk, outreachend en met laagdrempelige activiteiten bijvoorbeeld: bezoek aan geïsoleerde mensen; extra aandacht voor iemand die uit het ziekenhuis ontslagen wordt, taalles voor een nieuwkomer, aandacht voor alleenstaande moeders. Kijk voor het aanbod bij de organisatie in uw regio. Groot en klein
De 7 grotere organisaties werken met 10 beroepskrachten en tot 300 vrijwilligers. Dat zijn bijvoorbeeld de Diaconie van Amsterdam, De Pauluskerk in Rotterdam en Stem in de Stad in Haarlem. 70 organisaties werken met één of twee beroepskrachten en tot 50 vrijwilligers. De 40 huiskamerachtige projecten drijven goeddeels op vrijwilligers.

Financiering door overheden
De stichtingen worden gefinancierd door lokale overheden, kerken en vermogensfondsen. Overheden zijn vaak bereid om het werk te financieren omdat de organisaties contacten hebben tot in de haarvaten van de samenleving en de aansluiting weten te vinden bij de vragen van kwetsbare burgers, mensen die zorg mijden. Niet voor niets deed het VUmc onderzoek naar de werkwijze van straatpastores om professionals beter inzicht te geven in het fenomeen zorgmijding en het bereiken van zorgmijders.

Werkwijze straatpastoraat

Straat- en drugspastoraat biedt geestelijke steun bij levensbeschouwelijke en zingevingvragen. Dit kunnen vragen zijn rond leven en dood, rond verlies van zingeving en eigenwaarde en verdriet daarover. Het kan gaan over rouw of eenzaamheid. Het kent een grondhouding van onvoorwaardelijk en belangeloos aanwezig zijn, met aandacht, respect en trouw. Het werkt outreachend en zoekt telkens naar een professionele balans tussen nabijheid en distantie. Het is gastvrij en aanvaardt mensen zoals ze zijn, met alles wat ze zijn en alles wat ze niet kunnen zijn. De pastor heeft oog voor de breukvlakken in de levens van mensen en hoe ze die verwoorden en verwerken.

Lees meer…

Straatpastores verwijzen naar hulpverlening en ondersteunen bij het formuleren van de hulpvraag. Maar straatpastoraat is geen hulpverlening. Wel is de straatpastor goed op de hoogte van het aanbod aan hulpverlening. Omgekeerd is het belangrijk dat de hulpinstanties het specifieke aanbod van het straatpastoraat kennen, zodat zij ook naar de straatpastor kunnen verwijzen. Straatpastoraat is present, daar waar het leven van deze mensen zich afspeelt: op straat, in het park, bij de dagopvang, in de koffiehoek van de Hema, in de politiecel zo nodig.

Werkwijze
Door trouw te zijn met gemarginaliseerde mensen, wekt de pastor vertrouwen. Vertrouwen kan ook alleen gewonnen worden door zelf betrouwbaar te zijn.
Vanuit die solidariteit worden positieve krachten aangeboord die een gevoel van eigenwaarde versterken. Deze vorm van bemoediging (“empowerment”) kan nieuwe moed oprakelen, evenals hoop en doorzettingsvermogen. De pastor helpt enerzijds om grenzen te accepteren en spoort anderzijds gaven en talenten voor overleven op en wijst de weg hoe die in te zetten. Vanuit de samenleving slaat de pastor een brug naar mensen die het gevoel hebben daar buiten te staan. Aan hen laat de pastor zien dat ze gezien en gekend worden. Door deze verbondenheid kan er een verband groeien, met de pastor en met elkaar. In het straatpastoraat kan verbinding gezocht en liturgisch gevierd worden, met zichzelf, elkaar, God en de mensen.

Straatpastoraat staat open voor mensen van elke levensbeschouwing. Bij afscheid en uitvaart speelt het straatpastoraat vaak een onmisbare rol.

Individu en groep
De pastor heeft individuele contacten, maar kan ook groepspastoraat opzetten. Dat is een mooie manier van gemeenschapsvorming. Denk aan groepsgesprekken over zingevings-en levensvragen, maaltijden, liturgische vieringen, uitstapjes, muziek en schilderen. In Amsterdam is een inmiddels bekend koor: de Straatklinkers.

Meer dan een probleem
Voor straatpastoraat zijn mensen meer dan hun diagnose, meer dan een geval van overlast.

Iemand uit de doelgroep verwoordde het zo: “Al mijn behandelaars hebben een doel voor mij, een behandelplan. Ik moet iets worden wat ik nu blijkbaar niet ben. In hun ogen ontbreekt er van alles aan mij en is mijn leven maatschappelijk niet aanvaardbaar. Ik voel dat als een veroordeling, iedere keer weer, van wie ik nu ben en wat er van mij geworden is.”

Vier wijkinloophuizen

Vier succesvolle wijkinloophuizen zijn het antwoord van kerkelijk Zeist op armoede en sociaal isolement. Wijkinloophuizen zijn naar buiten gericht en zetten in op samenwerking in de wijk. De kracht is dat ze dicht bij de bewoners staan. Iedereen kan binnenlopen tijdens openingstijden en de coördinator gaat even langs als er met een buurtbewoner iets aan de hand is. Lees wat je van zo’n wijkinloophuis kunt verwachten

Lees meer…

“We doen veel meer dan alleen maar inloop. Er zijn activiteiten, klanten voor de voedselbank inschrijven en we werken ook outreachend, gaan vaak op huisbezoek. Wij zijn in de wijk en kijken wat is er nodig. Zo is het werk ook ontstaan: in de wijk gaan zitten en kijken wat er nodig is.

We hebben in Vollenhove gekookt met kinderen en dat was de reden dat veel moeders met kinderen binnen kwamen. Rond lunchtijd was de koektrommel snel leeg.
Ik begon me af te vragen of die kinderen wel gegeten hadden. Ik heb iemand van CJG uitgenodigd en gezegd, we doen geen programma. Kom gewoon bij ons aan tafel zitten. Na een paar keer kwam er een vraag. ‘Mijn kleuter heeft zo’n moeilijk gedrag, wat moet ik er mee.’ We wilden info geven over gezond eten. Maar vertel allochtone moeders niet hoe ze moeten koken. Dus zijn we begonnen met de kinderen. De kinderen gingen gezond koken. We zijn met de kinderen naar het Leger des Heils gegaan met wat ze gemaakt hadden. En ook de moeders kwamen eten wat de kinderen gemaakt hadden.”

Download hier het artikel Werkwijze van wijkinloophuizen in Zeist.

‘Je moet gewoon beginnen, niet wachten totdat alles klopt’

“Verzin een goed idee. En doe het dan gewoon, wacht niet totdat alles perfect klopt.” Paul van Mansum, voorzitter en vrijwilliger bij inloophuis De Wissel in Schiedam, is alles tegelijk. Denker en doener, visionair en aanpakker. En zo’n bijzondere vrijwilliger is best nodig om een klein inloophuis als De Wissel draaiend te houden.

Lees meer…
Paul van Mansum, De Wissel, bestuurslid
De huiskamer in het oude centrum oogt een beetje als winkeltje: de verkoop van curiosa helpt het budget op te krikken, dat door de kerken beschikbaar is gesteld. Maar ze verzamelen er ook cartridges en bereiden avonden voor met films die je raken en waar je over kunt praten – tegen een kleine bijdrage. Hopelijk komen er dan ook anderen op af. En zo zijn er nog tientallen plannen. “Stilzitten is niet mijn ding”, vertelt Paul. “We moeten bruggen bouwen in de samenleving, met z’n allen. Het kan toch niet zo doorgaan, dat een groep mensen hier zit, en een andere groep nooit tegenkomt. We horen toch samen. Met een nieuw activiteitenaanbod hopen we ook andere doelgroepen binnen te krijgen. Het liefst zou ik Bolkestein eens binnenhalen, om ook de rijken uit te nodigen. Niet alleen voor het geld, maar we moeten gewoon de kloof dichten.”

Ruimte voor zingeving is belangrijk in de Wissel. Op de eerste maandag van de maand is er de Sirene-dienst: een moment van aandacht voor hoop en vrede, met meditatie en gebed. Ook is het gelukt om een project over levensverhalen op te zetten, een mooie methode om generaties met elkaar te verbinden. “Weet je, het enige wat we geven is echte aandacht!” De groep die het inloophuis bezoekt, is best hecht. 25 Vrijwilligers houden de Wissel vier dagen per week open, per keer zijn er zeker zo’n 20 bezoekers. Paul springt in als iemand niet kan. “Ik heb dat al.van thuis meegekregen, van mijn moeder.  We deden Kerst-Inns en organiseerden vakanties voor mensen die het niet breed hebben.” Ook in zijn werk was Paul altijd betrokken bij mensen, die moeizamer meekomen. “En toch geeft juist dit werk heel veel energie. Ik wil groeien, ook als mens. In dit werk kan dat.” Met zijn inzet inspireert hij soms ook de vaste bezoekers om mee te helpen. Willem, die net koffie drinkt,  vertelt trots dat hij meegeholpen heeft bij de opbouw van het terrasje, dat ’s zomers soms buiten in de winkelstraat wordt gezet, zodat meer mensen kunnen zien wat De Wissel is. Anderen hebben de stilteruimte helpen verven. Bezoekers brengen elkaar aan en praten veel met elkaar. “Als bijvoorbeeld een vaste bezoeker van de vrijdag niet komt, belt die vaak even. Laatst belde een bezoekster zelfs uit het ziekenhuis. Dan sturen we een kaartje of gaan op bezoek, net als je bij familie zou doen.” De Wissel werkt samen met een ander inloophuis. Paul: “Leren van anderen is echt belangrijk. We zijn al bij verschillende inloophuizen op bezoek geweest, om ideeën op te doen.“ Verstevigen van de organisatie, dat is de grootste uitdaging nu voor Paul. Dat geldt zowel voor zijn eigen rol, alsook voor de bezoekers. Met een nieuwe website, waarvoor hij een prijs heeft gewonnen, probeert hij nieuwe vrijwilligers te vinden, maar ook nieuwe bezoekers te bereiken. “We moeten steeds nieuwe dingen bedenken zodat mensen ons blijven vinden. Want de eenzaamheid is er. En dan is ‘gezien worden’ bij een kopje koffie vaak al genoeg om dat trieste gevoel te doorbreken.”