Coördinator inloop (14-12)

Kruispunt Nijmegen zoekt coördinator

 

Stichting Het Kruispunt Nijmegen, een kleinschalige organisatie voor dak- en thuisloze mensen uit Nijmegen en omgeving, zoekt vanwege het vertrek van de coördinator een Coördinator (m/v) voor 24 uur per week.

 

Het Kruispunt

Het Kruispunt Nijmegen biedt mensen van de straat, ongeacht sociale, religieuze, culturele of persoonlijke achtergrond of problematiek, een laagdrempelige plek en thuis waar een gelijkwaardige ontmoeting van mens tot mens mogelijk is.

Het Kruispunt gelooft daarbij in de kracht van de presentiebenadering. De straatpastor, coördinator en vrijwilligers van de stichting gaan met ‘mensen van de straat’ relaties aan op basis van wederkerigheid. Simpele menselijkheid en medemenselijkheid vormen de kern van deze relaties. De Stichting bestaat inmiddels 20 jaar, komt voort en werkt vanuit een Bijbelse inspiratie, en is momenteel een organisatie met circa 25 vrijwilligers (inclusief 5 bestuursleden) en twee betaalde parttime professionele krachten: een straatpastor en een coördinator. Raadpleeg voor meer informatie: www.kruispuntnijmegen.nl.

 

Functieomschrijving

De coördinator is het aanspreekpunt van de Stichting voor de gang van zaken zowel binnen als van buiten de organisatie. Hij/zij denkt mee over het beleid en geeft dagelijkse leiding aan de organisatie. Hij/ zij wordt betrokken bij de oprichting van de coördinatie- (c.q. pastoraats-) groep en is voor het bestuur aanspreekpunt binnen de organisatie.

In de samenwerking met de straatpastor is de coördinator meer intern georiënteerd. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kapel/inloop als ook voor de inventaris en het beheer van de kapel, en werkt gericht op de organisatie en met instellingen en instanties de organisatie betreffende.

 

Plaats in de organisatie

De coördinator voert in afstemming met de straatpastor de feitelijke werkzaamheden uit die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. De coördinator ontvangt leiding vanuit het bestuur en legt rekenschap en verantwoording af aan het bestuur.

Coördinator en straatpastor werken samen in collegiaal duaal verband. Beiden werken zelfstandig én in onderlinge afstemming wat betreft rol- en taakverdeling onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarbij werkt de straatpastor meer extern georiënteerd, ‘de straat’, en bij uitstek in het belang van de doelgroep en met instellingen en instanties de doelgroep betreffende. De coördinator werkt meer intern gericht, ‘de kapel’, in het belang van de organisatie en vrijwilligers, en met instanties en instellingen de organisatie betreffend.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Coördinatie van het dagelijkse werk

De coördinator is mede verantwoordelijk voor de voortgang en de kwaliteit van de activiteiten en voor het bewaken van de identiteit van de Stichting door de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • zorgen voor een goede samenwerking tussen de vrijwilligers en de beroepskrachten;
 • ondersteunen en aansturen van vrijwilligers en stagiaires;
 • voorbereiden en organiseren van toerusting voor vrijwilligers;
 • werven en selecteren van vrijwilligers;
 • aanspreekpunt voor (en over) vrijwilligers en projecten/activiteiten;
 • bewaken van het handelen van vrijwilligers overeenkomstig de vrijwilligersovereenkomst;
 • mede ontwikkelen en organiseren van het vrijwilligersbeleid;
 • coördineren van lopende projecten en activiteiten (observeren, signaleren, resultaten toetsen, evt. bijsturen);
 • initiëren en borgen van nieuwe, of herziene projecten/activiteiten bijv. in samenspraak met vrijwilligers en bezoekers;
 • uitvoeren beheer van kapel, inventaris en dagelijkse gang van zaken in de kapel;
 • beheer van verbruiksvoorraden, kas en coördinatorsrekening;
 • relaties onderhouden en vertegenwoordiging van Het Kruispunt naar buiten toe in samenwerking met de straatpastor;
 • afstemming en taakverdeling met de straatpastor waar interne (vrijwilligers- en projectcoördinatie) en externe zaken (straatpastoraat) elkaar raken;
 • bestuur adviseren en informeren over wezenlijke zaken rond de inhoud van het werk voor de mensen van de straat en over nieuwe initiatieven op dit gebied;
 • netwerken, samenwerken, contacten onderhouden met collega’s die werken met dezelfde doelgroep;
 • jaarlijks schrijven van het activiteitenplan, het jaarverslag en het input geven voor de begroting.

 

 1. Vergaderingen

De coördinator:

 • woont de vergaderingen van het bestuur bij;
 • is aanwezig bij vergaderingen met vrijwilligers;
 • speelt een rol bij de oprichting van de coördinatie-/pastoraatsgroep;
 • zoekt samenwerking met externe partners ten behoeve van intervisie en deskundigheidsbevordering.

 

 1. Communicatie en PR

De coördinator signaleert en benut kansen om Het Kruispunt te profileren bij doelgroepen en coördineert de PR van Het Kruispunt, daarbij gebruikmakend van de Website en de Facebookpagina.

 

 1. Financiën

De coördinator heeft toegang tot de bankrekening van de pastoraatsgroep en legt verantwoording af aan de penningmeester over de besteding van de gelden op die rekening.

 

 1. Representatie naar buiten

De coördinator onderhoudt en breidt waar mogelijk de relaties met de gemeente en relevante zorg- en maatschappelijke instellingen uit in afstemming met de straatpastor. Daarbij stimuleert hij/zij de onderlinge samenwerking rondom hulp aan zowel individuele dak- en thuislozen als aan de doelgroep in het algemeen.

 

Functie-eisen

Om voor de functie van Coördinator het Kruispunt in aanmerking te komen dient u over een aan de functie gerelateerd HBO-diploma te beschikken. Werkervaring in een verwante vrijwilligersorganisatie als Het Kruispunt heeft sterke voorkeur. Hij/zij dient beschikbaar te zijn voor onregelmatige werktijden.

 

Competenties

De coördinator beschikt over het vermogen te motiveren en in moeilijke situaties op te treden, is flexibel, creatief en organisatiegericht, beschikt over zelfvertrouwen en is stressbestendig, en is in staat te plannen, te organiseren en samen te werken.

 

Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling vindt plaats in salarisschaal 8 overeenkomstig de arbeidsvoorwaarden van de CAO Sociaal Werk voor de termijn van 12 maanden, met de intentie te komen tot een vaste arbeidsrelatie.

 

Contact

U dient uw sollicitatie vóór 15 december a.s. in te dienen op het volgende emailadres: titusbrandsmakapel@gmail.com. Verdere informatie kunt inwinnen via mevrouw Pauli Dings: 06-38003178.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede en derde week van januari 2020. We zouden met de functie liefst per 1 februari 2020 van start willen gaan.