Stichting Presentie is op zoek naar enthousiaste bestuursleden, waaronder een voorzitter, die een bijdrage willen leveren aan het verder uitdragen van presentie.

 

de functie is onbezoldigd. Reageren kan tot 5 september.

Stichting Presentie zet zich al ruim 18 jaar succesvol in voor het uitdragen en ontwikkelen van de
presentietheorie en -benadering. In een tijd waarin er ingrijpende transities in zorg en welzijn
plaatsvinden en wij maatschappelijk te maken hebben met complexe vraagstukken, vindt de stichting
het van groot belang de zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving op de agenda te zetten.
De stichting draagt bij aan een humane, zorgzame samenleving door een tegengeluid te laten horen
en positieve krachten te ondersteunen met goed gefundeerde kennis(producten), die bruikbaar zijn
voor het praktijkveld. De stichting is met name, maar zeker niet alleen, actief in de domeinen zorg en
welzijn en aanverwante terreinen zoals onderwijs en onderzoek.
Stichting Presentie is een kleine, stabiele organisatie met een gedreven en deskundige kernstaf die
aangestuurd wordt door een statutair bevoegd directeur. De Bijzondere Leerstoel Presentie en Zorg
(momenteel niet gevestigd) valt tevens onder verantwoordelijkheid van de stichting. De stichting
werkt sinds 2021 samen met het Summa College in het practoraat ‘Relationeel werken in een
onderwijsorganisatie’. Ze heeft de ambitie eveneens een lectoraat te vestigen op het gebied van
presentie en relationeel werken.

De stichting heeft een bestuur op afstand, bestaande uit betrokken en deskundige personen. Het
bestuur werkt volgens de principes van good governance. Er is een goede balans tussen plezierige
samenwerking vanuit betrokkenheid en de noodzakelijke zakelijkheid.
Van de (nieuwe) bestuursleden wordt gevraagd bij te dragen aan een stevige positie voor en
duurzame verankering van presentie en de stichting nu en in de toekomst. Onderdeel daarvan is het
mede vormgeven aan een daarbij passende bestuursstructuur.

Wat wij zoeken
➢ U hebt affiniteit en binding met (het werkveld van) presentie, bent maatschappelijk betrokken en
beschikt over relevante, landelijke netwerken.
➢ U bent goed aangesloten op actuele en innovatieve ontwikkelingen en bent in staat van daaruit
mee te denken over de verdere ontwikkeling van presentie.
➢ U brengt expertise in op één of meerdere van de volgende gebieden:
o Wetenschap
o Publieke sector
o Cliëntenvertegenwoordiging
o Beroepsonderwijs
o Fondsenwerving
Vacature bestuurslid Stichting Presentie – versie juni 2022
➢ Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring is gewenst. Het strekt tot aanbeveling als u ervaring
heeft met openbaar bestuur.
➢ De functie van voorzitter is vacant. Deze functie biedt u de mogelijkheid om een belangrijke
bijdrage te leveren aan de continuïteit van het presentiewerk.
➢ Wij streven naar diversiteit in de samenstelling van het bestuur en nodigen in het bijzonder
vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond uit om te reageren.

Praktische zaken
➢ Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie.
➢ Benoeming vindt plaats voor een periode van 3 jaar, met een maximum van 3 termijnen.
➢ Er zijn twee vacatures te vervullen, waaronder die van voorzitter.
➢ Gevraagde investering: jaarlijks gemiddeld vier vergaderingen (veelal in de avonduren) en één
beleidsdag, tussentijdse korte afstemmingsoverleggen en incidenteel deelname aan overige
activiteiten.
➢ Vergaderlocatie: Utrecht (goed bereikbaar per OV en auto).
➢ Reis- en onkosten worden vergoed.
➢ De stichting heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie
Meer informatie over de stichting vindt u op: www.presentie.nl.
Voor de samenstelling van bestuur en staf en de meest recente jaarverslagen en jaarrekening kijkt u
op: https://www.presentie.nl/medewerkers/

Voor contact en nadere informatie over deze functie kunt u terecht bij:
• drs. Nathalie Kramers, bestuursvoorzitter, via n.kramers@me.com
• dr. Guus Timmerman (tot 29/7), staflid en portefeuillehouder onderzoek en ontwikkeling, via
g.timmerman@presentie.nl of 06-37310247.
• bij dr. Judith Leest (vanaf 22/8), staflid en portefeuillehouder dagelijks beheer via
j.leest@presentie.nl of 06-10917224.
• Kantoorsluiting: tussen 1 en 19 augustus.

Interesse?
Indien u interesse heeft, dan kunt u dit middels een motivatiebrief met CV kenbaar maken via
g.timmerman@presentie.nl. Sluitingstermijn maandag 5 september 2022.