Online bijeenkomst ‘Ontmoeting & (beleids)verandering’

23 september, 2021

Wat is de rol en verantwoordelijkheid van inloophuizen, buurt- en straatpastoraat als het gaat om het veranderen van mensen en het veranderen van beleid? Hoe geven we mensen met een verhaal hierin een centrale plek?

Van harte welkom bij de online studie- en inspiratiebijeenkomst met het thema ‘Ontmoeting en (beleids)verandering’ op donderdagochtend 23 september 2021, van 9.30 – 11.30 uur.

De kracht van ontmoeting & de noodzaak van (beleids)verandering
Bij inloopcentra, buurtpastoraat en straatpastoraat staat presentie en ontmoeting centraal. De kern van het werk is het aandachtvol luisteren naar de verhalen van mensen. Deze ontmoeting is vaak doel op zichzelf, terwijl de verhalen ook een aanzet tot (beleids)verandering zouden kunnen en moeten zijn. De mensen die dak- of thuisloos zijn, de mensen die die in hun dagelijks leven te maken hebben met uitsluiting of armoede, weten tenslotte uit eigen ervaring waar de knelpunten zitten in het beleid en hoe dit aangepast of opgelost kan worden. Het is daarom belangrijk dat zij door mensen met invloed worden gehoord.

Het inloophuis kan hierin een faciliterende rol spelen en ervoor zorgen dat hun stemmen worden gehoord door mensen met invloed, zoals lokale politici, wethouders, beleidsmakers, religieuze leiders en leidinggevenden uit zorg, dienstverlening of bedrijfsleven. Op welke manier kun je dit organiseren? Welke ervaringen hebben andere inloophuizen hierin al opgedaan? En hoe wordt dit ervaren door de mensen met invloed?

Eerste deel programma: Inspiratie en bezinning over ‘Ontmoeting en (beleids)verandering’
donderdagochtend 23 september, 9.30 – 10.25 uur

Waarom zou het werken aan beleidsbeïnvloeding een verantwoordelijkheid van inloophuizen zijn? Hoe verhouden ‘goed doen’ en ‘recht doen’ zich tot elkaar? Hoe geven we ervaringsdeskundigen hierin een centrale plek, zodat we niet voor of namens hen spreken, maar naar hen luisteren? Hoe kan beleidsbeïnvloeding het werk van inloophuizen lokaal versterken?

We laten ons inspireren door:

  1. Ranfar Kouwijzer, predikant en directeur Pauluskerk Rotterdam
  2. Geert Ritsema, wethouder in Ede, verantwoordelijk voor o.a. wonen en zorg, wet maatschappelijke ondersteuning, programma inclusie, burgerparticipatie
  3. Rina Beers, senior beleidsmedewerker Valente

Zij spreken alle drie uit eigen ervaring waardoor zij een duidelijk visie hebben ontwikkeld. Zij houden ons hiermee een spiegel voor, en helpen ons in onze eigen visievorming.

Tweede deel programma: Ronde-tafel-gesprekken over ‘Ontmoeting en (beleids)verandering’
donderdagochtend 23 september 10.30 – 11.30 uur

Aansluitend op deze drie inhoudelijke bijdragen, gaan we in ronde-tafel-gesprekken verder in gesprek over bijzondere initiatieven waarbij ontmoeting wordt ingezet voor (beleids)verandering. Doel van deze ontmoetingen is altijd het raken van mensen, en uiteindelijk het veranderen van beleid. Het gaat in de ronde-tafel-gesprekken niet om het delen van succesverhalen, maar om het delen van ervaringen, waarbij gezocht wordt naar mogelijkheden, waarbij sprake is van vallen en opstaan. We luisteren en leren met en van elkaar over de weerbarstige praktijk en de kleine overwinningen, en gaan samen in gesprek over wat de mogelijkheden zijn in jouw eigen context.

1. Hoe geef je regie aan de ‘mensen met een verhaal’?

In Eindhoven is ervaring opgedaan met een methode van werken waarin ervaringsdeskundigen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de lokale overheid. Zij worden gestimuleerd weer in contact te komen met hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden, waardoor hun eigenwaarde en het geloof in henzelf groeit. Wat is de aanleiding geweest om ‘mensen met een verhaal’ de regie te geven? Wat vraagt het van hen om zich kwetsbaar op te stellen? Wat betekent dit voor de rol van de professional? Wat zijn aandachtspunten en valkuilen? We gaan samen in gesprek! (Els Keet – Ervaring die Staat, Eindhoven i.s.m. twee ervaringsdeskundigen)

2. Les geven bij (beroeps)opleiding

Pastor Max in Ede biedt gastlessen aan op de Christelijke Hogeschool Ede. Hij geeft deze lessen altijd samen met iemand die op straat leeft. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe worden deze ontmoetingen ervaren door zowel studenten als daklozen? Wat zijn de ervaringen, aandachtspunten en valkuilen? En kun je deze aanpak ook breder toepassen, op andere doelgroepen? (pastor Max, straatpastoraat Ede)

3. Wandeling met ervaringsdeskundigen

Op meerdere plekken in Nederland worden wandelingen georganiseerd waarbij (voormalig) dak- en thuislozen de gids zijn en mensen een kijkje laten nemen in hun leefwereld. Zo kijk je naar de stad door de ogen van dak- en thuislozen. Hoe organiseer je zo’n wandeling, structureel of incidenteel? Hoe kunnen deze wandelingen een bijdrage leveren aan (beleids)verandering? Wat zijn aandachtspunten, mogelijkheden en onmogelijkheden? (Marcel Wijnen – Loods Den Bosch)

4. Maak werk van de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat politieke partijen nu hun verkiezingsprogramma schrijven. Wie heeft welke verantwoordelijkheid in het scheppen van voorwaarden om werken met mensen in kwetsbare situaties mogelijk te maken?  En hoe kunnen we bij de gemeente ‘binnenkomen’? Wat zijn mogelijkheden om ontmoetingen te faciliteren, waarbij politici en beleidsmedewerkers luisteren naar mensen in kwetsbare situaties? En er samen gezocht wordt naar mogelijkheden om beleid en werkwijze structureel te verbeteren? Welke ervaringen zijn hierin al opgedaan, wat leren we hiervan? (Bart Eigeman, voormalig wethouder Den Bosch, senior beleidsmedewerker GroenLinks

5. Start een pilot ‘Luisterkracht’

Op meerdere plekken in Nederland start de pilot ‘Luisterkracht’, waarbij ‘mensen met een verhaal’ gedurende langere tijd hun ervaringen, wijsheid, vragen en knelpunten delen met elkaar en met ‘mensen met invloed’, zoals beleidsmakers en politici. In dit project gaat het in de eerste plaats om het veranderen van de houding van mensen met invloed, hen helpen om door de ogen van de mensen met een verhaal te kijken en vandaar uit te handelen. We geloven dat als gevolg hiervan ook beleid zal veranderen. We gaan in gesprek over de uitgangspunten en doelstellingen en de eerste leerervaringen die zijn opgedaan in Den Haag. Netwerk DAK begeleidt deze pilot, vanaf 1 januari 2022 is er nog ruimte voor drie nieuwe plekken om mee te doen. (Meta Floor, projectleider Netwerk DAK i.s.m. STEK Den Haag)

Aanmelding
Meld je aan op uiterlijk maandag 20 september 2021 via info@netwerkdak.nl met vermelding van je naam, je werkplek, en aan welk ronde-tafel-gesprek je wilt deelnemen. Je krijgt dan op woensdag 22 september de zoomlink toegestuurd. Van harte welkom!