Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Sociale kaart

Het is van belang om gegevens te verzamelen, niet zo maar in het wilde weg, maar met het oog op de doeleinden die je met elkaar hebt afgesproken.
Hoe ziet de sociale kaast van onze wijk, ons dorp, onze stad er uit?
Zie hier welke mogelijkheden er zijn om een goede sociale kaart samen te
stellen, met het oog op het verkrijgen van relevante informatie.

Doelen

De buurt in haar sociaalmaatschappelijke
context beschrijven
Inzicht verkrijgen met betrekking tot welke groepen mensen er wonen
Inzicht verkrijgen met betrekking tot welke problemen er zich afspelen
Inzicht verkrijgen welke organisaties betrokken zijn op de buurt
Inzicht verkrijgen welke rol de kerk kan vervullen in de buurt

Bronnen

 • Jaaroverzicht van de burgerlijke gemeente opvragen
 • Beleidsplannen over de buurt van de gemeente opvragen
 • Interviewen van sleutelfiguren in de wijk (buurthuismedewerkers, wijkagent,huisarts, wijkverpleegkundige, winkelier, schoolleiding)
 • Oriënterend gesprek houden met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn op de buurt (thuiszorg)
 • Oriënterend gesprek houden met belangenorganisaties
 • Lokale kranten lezen
 • De buurt met ‘nieuwe’ ogen beschouwen (er door heen fietsen)

Gegevens

 • Inwonersaantal, verhouding man/vrouw, leeftijdsopbouw, aantal weduwen/weduwnaars, alleengaande/gezinnen, werkhebbenden en werklozen,verhouding allochtonen en autochtonen, aantal eenoudergezinnen, aantalWAOers, aantal agrariërs, hoogte inkomens, samenstelling van het huizenbestand.
 • Samenstelling gemeenteraad en politieke partijen, verdeling van portefeuilles(sociale zaken, werkgelegenheid en huisvesting)
 • Gemeentelijke sociale dienst
 • Maatschappelijke organisaties (thuiszorg)
 • Belangenorganisaties (verenigingen, stichtingen en bonden) en zelfhulpgroepen
 • Gezondheidszorg, zorgcentra, gezinsvervangende tehuizen en geestelijke gezondheidszorg
 • Rechtshulp
 • Kerken, christelijke groeperingen en levensbeschouwelijke organisaties

Opzet

a. Vorming van een kerngroep (met eventueel gemeenteleden)
b. Doelen stellen
c. Koppeling met de kerkenraad tot stand brengen
d. Grenzen van de buurt afbakenen volgens geografische grenzen
e. Inventarisatie maken van sleutelfiguren en organisaties die bezocht kunnen
worden, die allereerst schriftelijk benaderd worden
f. Lijst met vragen opstellen (zie hierna)
g. Relevante gegevens van het jaarboek van de gemeente verwerken
h. Resultaten van de oriënterende bezoeken verwerken in een compact verslag
i. Aanbevelingen doen aan de diaconie/kerkenraad en keuzes maken
I nterview
Het interview kun je verdelen in drie gedeelten, waar vragen bij horen:
1. algemeen
Hoe kijkt men tegen de buurt aan in algemene zin?
Welke problemen ervaart men in de buurt?
Wat waardeert men positief en/of negatief in de buurt?
2. specifiek
Wat komt men vanuit zijn specifieke functie of rol tegen in de buurt aan probleemsituaties?
Wat probeert men daar aan te doen?
Met wie werkt men daarbij samen?
Wat staat oplossingen in de weg?
3. Buurtsamenwerking
Wat voor beeld heeft de betrokkene van de kerk in de buurt?
Wat kan de kerk voor aanvullende rol op zich nemen in de buurt?
3
Tips
Gebruik een schriftelijke vragenlijst, die ingevuld kan worden.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de buurt en
niet om in discussie te gaan hierover.
Stel heldere vragen, vraag door en stel geen suggestieve vragen (vindt u ook dat
…..)
Bij eventuele kritiek op de rol van de kerk, ga niet in de verdediging, geef aan
dat we kunnen leren van de fouten in het verleden.
Afronding
Maak een samenvatting van de punten van het gesprek en geef dit als correctie
aan degene die geïnterviewd is.
Laat horen wat het vervolg wordt.
I nformatie uit de cursus individuele hulpverlening/ diaconaal huisbezoek
van het RDC ZuidHolland

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door