Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Onze missie bij de tijd Strategie voor de toekomst

In het ochtendprogramma van de landelijke dag van Netwerk DAK nemen we een kijkje achter de schermen van vijf Utrechtse projecten. Villa Vrede, Buurtpastoraat Overvecht,
Straatpastoraat Utrecht, Buurtpastoraat Utrecht en De Wijkplaats zijn de plaatsen waar deze landelijke dag van start gaat. Op iedere locatie wordt verteld over de activiteiten die daar plaatsvinden. Daarnaast is iedere werkplek gevraagd om samen met de deelnemers te spreken over wat voor de toekomst van het werk belangrijk is. Van deze werkbezoeken hebben we de belangrijkste inzichten verzameld.

Villa Vrede
Villa Vrede is een huis waar vluchtelingen werkzaam zijn. Ook in het bestuur en het
beheer van het gebouw spelen ze een rol. Villa Vrede beoogt een vrijblijvend en open huis te zijn waar mensen zonder verblijfsvergunning zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. In Villa Vrede kunnen zij elkaar ontmoeten om even niet afhankelijk te zijn van anderen en om zelf actief te worden.

Buurtpastoraat Overvecht
Professionals en vrijwilligers waarmee Buurtpastor Erna Treurniet samenwerkt, werden ondervraagd over wat buurtpastoraat betekent in de wijk. De opzet was om positieve en kritische feedback te krijgen, maar het was vooral positief. Het was een gesprek dat steeds meer de diepte in ging en waarbij het zingevend karakter van het werk geleidelijk aan het licht kwam. Na afloop zei Erna Treurniet: “Dit zijn reacties die in het dagelijks werk niet op deze manier uitgesproken worden. Ik was blij verrast, omdat ik datgene terughoorde dat ik nastreef in het werk. “
 
Wat is belangrijk?
 • Presenteer je zelf open, met een houding van ‘wat verwachten jullie van mij’.
 • Zoek contact, luister zodat je de mensen goed leert kennen en echt weet wat hun vraag is.
 • Werk samen, in Utrecht gebeurt dat bijvoorbeeld met de buurtkerk en initiatieven om anderen te helpen.
 • Zet de kennis in die je hebt over hoe de dingen gaan in een wijk, rondom hulpverlening, bewonersinitiatieven. Geef anderen de kans om te reflecteren en te sparren.
 • Draag een waarachtig geloof uit, praat eenvoudig over God. Help mensen om een plek te vinden waar ze weer thuis zijn, het leven verzachten.
 • Organiseer niet teveel. Er zijn is voldoende.
 • Neem mensen geen dingen uit handen. Laat ze het zelf doen en bemiddel. Geef een telefoonnummer van iemand die mee kan doen in de wijk, maar laat ze zelf bellen.
 • Werk niet alleen voor een specifiek doel, blijf open voor wat in de wijk speelt.
 • Pas op als beroepskracht dat je doorloopt als het te zwaar wordt. Neem dan de tijd om te bezinnen en te delen. Erna Treurniet heeft een wekelijks moment op haar werkplek voor meditatie waar anderen bij kunnen aanschuiven.


Straatpastoraat Utrecht
In de Jacobikerk werd door straatpastor Wieke de Wolff een meet & greet met dak- en thuisloze mensen georganiseerd. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten maar ook in gesprek te gaan met de vaste bezoekers van de inloopochtend die het straatpastoraat hier organiseert.  Dit bezoek maakt duidelijk waar het in de werksoort om gaat: aandacht voor mensen.
Op weg naar de Wijkplaats werd  een bezoek gebracht aan de Utrechtse opvang van daklozen in zelfbeheer (NoiZ). De NoiZ is een nachtopvang voor dak- en thuislozen, die een slaapplaats voor de nacht nodig hebben. Van ’s avonds 19.00 uur tot de volgende ochtend 10.00 uur kunnen zo’n 30 gasten terecht voor een warme maaltijd, bed, douche en ontbijt. IDe NoiZ wordt gedraaid op basis van zelfbeheer. Dit houdt in dat beheerders, die zelf dakloos zijn geweest, de opvang draaien. Daarnaast helpen gasten zelf mee met allerlei huishoudelijke taken.

Wat is belangrijk?
 • Aandacht voor mensen is belangrijk.
 • Ben nieuwsgierig en ga het gesprek aan
 
Buurtpastoraat
Met buurtpastor Titus Schlatmann werden knelpunten in het werk uitgewisseld. Dat zorgde voor de nodige herkenning over en weer.  Wanneer zeg je nee? Bijv. als mensen na het spreekuur komen? Hoe ver gaat je beschikbaarheid?
Ook werd gesproken over het spanningsveld voor de beroepskracht: je wordt voor een bepaald aantal uren betaald, maar je werkt vaak veel meer uren. Waar ligt de grens? Je wilt een voorbeeld geven (en nemen) aan de vrijwilligers, maar je hebt soms ook te maken met andere verplichtingen zoals een andere baan of je gezin.
Hoe ga je om met “lastige” bezoekers, met name mensen met een psychiatrische aandoening? Je bent voor hen vaak het laatste vangnet, maar als hun gedrag je je vrijwilligers kost en je andere bezoekers: hoe ver moet je dan gaan? Met andere woorden: wat zijn de grenzen van je Presentie?
Er werd uitgebreid gesproken over de eigenheid van de werkplek. Gevraagd werd om in één woord je werkplek aan te duiden. Daaruit kwamen de volgende woorden:
Huiskamer | Vrijplaats | Pleisterplaats | Ankerplaats | Huis voor iedereen.

Wat is belangrijk?
 • Vooral vanuit je eigenheid nieuwe dingen oppakken. Geen innovatie om de innovatie, maar innoveren\inspelen op de veranderingen in de samenleving omdat en voor zover dat bij je eigenheid past.

Social Media
Tijdens een eerste rondje worden de website en het facebook gebruik van de deelnemers onder de loep genomen. Alle organisaties hebben een website en een aantal zijn ook op social media actief.  Iedereen is overtuigd van het belang om ook op social media je verhaal te laten klinken. De vragen liggen vooral op hoe je dit in de praktijk organiseert. Luc Tanja vertelt over zijn ervaringen. Facebook is een prima manier om met vrijwilligers contact te onderhouden.  Je kunt er dingen op aankondigen, verslag doen van activiteiten en natuurlijk je mening uiten. Berichtjes van de doelgroep liken wordt ervaren als aandacht en is dus belangrijk. Pastorale gesprekken kunnen ook via chat of WhatsApp gebeuren. Twitter wordt wat professioneler ingezet. Veel journalisten en politici gebruiken twitter. Bij alles wat je doet is het belangrijk dat je een duidelijke kernboodschap uitdraagt.
Wat is belangrijk?
 • Maak een keuze uit de veelheid van social media platforms.  Om facebook kun je niet heen. Ook al wil/kun je daar niet veel tijd insteken, zorg dan voor een statische facebookpagina.
 • Beeld is belangrijk, dus maak foto’s van je gewone activiteiten.
 • Deel niet alleen je eigen berichten, maar vooral ook wat anderen doen. Op deze manier laat je ook de verbinding met andere organisaties zien.
 • Vraag om hulp op social media. Mensen vinden het leuk om anderen van dienst te zijn.
 • Zorg dat op Facebook je banner klopt met de boodschap en sfeer van je organisatie.
 • Begin er niet aan als je er geen feeling mee hebt. Zoek dan iemand in je netwerk die dit leuk vindt om te doen.
 
Middagprogramma

Na een lunch in de Wijkplaats gaat het middagprogramma van start met een kort praatje van Piet Kuijper. Daarna neemt wijktheater Link het podium over. In eerste instantie kijken we naar een dans van 5 jonge meiden uit Zweden. Daarna wordt het gezelschap uitgedaagd om zelf in beweging te komen.

Pitch
Uit 10 inzendingen werden vijf projecten geselecteerd die op deze netwerkdag mochten pitchen. De vijf geselecteerde inzendingen krijgen ieder twee minuten om de aanwezigen te vertellen over hun project. Dat leverde leuke verhalen op. Natuurlijk mag er vervolgens door het publiek gestemd worden.

Piramides van betrokkenheid
‘Geld werven begint bij je eigen inloophuis’ is de openingszin van Hendrik Jan Graber. In zijn verhaal laat hij zien dat mensen op heel verschillende manier betrokken zijn bij het werk. Als vrijwilliger, als buur, als inwoner van de stad, als geïnteresseerde, als… De mate van betrokkenheid is steeds verschillend. Het is belangrijk om activiteiten te organiseren die gericht zijn om die verschillende manieren van betrokkenheid. Communicatie waarmee je die verschillende lagen van betrokkenheid aanspreekt is belangrijk. Voor de geldwerving is betrokkenheid van groot belang. Betrokkenheid leidt tot geefbereidheid. En hoe hoger de betrokkenheid hoe meer geld mensen willen geven. Het is dus belangrijk om de betrokkenheid te vergroten.
Het is noodzakelijk om dingen te verwoorden in een beleidsplan. Om te weten waar je naar toe wil neem je een punt op de horzion. Waar wil je met je organisatie staan in 2025? Vervolgens verwoord je in het beleidsplan waar je nu staat, waar je heen wil en hoe je dat gaat doen.  Beleidsplan is de basis voor je financiële begroting. “Begroot vanuit je visie, vanuit je passie” is de boodschap van Hendrik Jan Graber.  Zorg vanuit je strategie, je visie en je missie dat je activiteiten ontwikkelt die een diversiteit aan doelgroepen aanspreekt.

Lees hier de presentatie van Hendrik Jan Graber

Dak bij de tijd
Helma Hurkens vertelt over het project DAK bij de tijd. Uit de enquêtes onder de bij het DAK aangesloten organisaties komen vijf aandachtsvelden voor de toekomst naar voren.  Die aandachtsvelden zijn: bekendheid, financiën, doelgroepen, menskracht en samenwerking.
Rondom deze vijf thema’s zijn specialisten benaderd die vanuit hun specifieke deskundigheid organisaties kunnen begeleiden. Vanuit het DAK worden werkbezoeken gepland waarin gekeken wordt waar de organisatie nu staat en wat er nodig is richting toekomst. 

En de winnaar is…
Henriette Hulsenbosch, directeur van het Kansfonds neemt het woord om de uitslag van de Pitch bekend te maken. De derde prijs van € 250,- werd gewonnen door Kruispunt Nijmegen met het project Verhaal je leven. In dit project worden samen met dak- en thuislozen levensboeken gemaakt.
Het Inloophuis Tiel won met het Moestuinproject De Franciscushof de tweede prijs van € 500,- .
De Eusebiusparochie uit  Arnhem mocht met het buurtserviceproject de hoofdprijs van €1000,- in ontvangst nemen. Met name de constructieve samenwerking met buurtmaatje en diverse lokale fondsen werden zowel door de jury als door de aanwezigen als vernieuwend ervaren.
 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door