Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Kwetsbaar bestaan


Het boek gaat uit van het feit dat wij mensen kwetsbare wezens zijn. Dat hoeft weinig betoog. In plaats van daarover uitvoerig uit te weiden vraagt de auteur zich af of daarin berust moet worden of dat wij mogelijkheden hebben om dit gegeven niet maar als voldongen feit te aanvaarden maar er ook in positieve richting iets mee te ondernemen.
Met de schrijfster Brené Brown is hij van mening dat kwetsbaarheid tot een bron van kracht kan worden, op voorwaarde dat de kwetsbare mens zijn kwetsbaarheid durft te aanvaarden en te tonen. In veel gevallen wordt hij echter belemmerd door (faal)angst of schaamte en vreest hij voor afwijzing. Dat kan maken dat hij zijn kwetsbaarheid compenseert door stoer gedrag daartoe aangespoord vanwege de negatieve waardering van kwetsbaarheid in onze op presteren en excelleren gerichte westerse samenleving.
In het boek worden een tiental verhalen verteld van mensen die kans hebben gezien om van deze positieve instelling werk te maken. Waarmee niet ontkend wordt dat passende zorg geboden is voor mensen in kwetsbare situaties die op die zorg zijn aangewezen. In een laatste hoofdstuk wordt een theologische onderbouwing voor deze gedachtegang gegeven. Tevens wordt aan de kerk een belangrijke taak toegedacht om mensen die het aangaat door haar diaconaat en pastoraat te ondersteunen en in de samenleving voor hun rechten op te komen.

KWETSBAAR BESTAAN
over zachtmoedigheid
door Hans Pasveer
Wij mensen zijn kwetsbare wezens, vanaf het begin van ons bestaan. Naast dat dit vraagt om zorg en aandacht, is het van belang hoe wij met die kwetsbaarheid omgaan. Het algemeen maatschappelijk klimaat eist competitie, competentie, macht, najagen van winst en verdringt eerder die kwetsbaarheid dan dat het daar ruimte en aandacht voor heeft. Een positieve benadering van kwetsbaarheid, die in dit boek wordt bepleit, heeft vandaag iets van roeien tegen de stroom in.
Dit boek stelt dat kwetsbaarheid, mits aanvaard en bereid om te tonen , nieuwe perspectieven kan zichtbaar maken en zodoende ook een bron van kracht kan zijn. Voorbeelden daarvan uit het leven van een aantal mensen vertellen daarvan Maar er zijn ook belemmeringen die een positieve benadering van kwetsbaarheid in de weg staan. Angst en schaamte behoren tot de belangrijkste. Wat kan helpen? In ieder geval: trouwe naasten en een overtuiging, hoe ook gevoed, dat het kan.
Uitgever: Narratio
ISBN 978-90-5263-860-7 Prijs € 15,-- Verkrijgbaar vanaf 12 mei 2017.
Hans Pasveer is emeritus predikant van de Protestantse Kerk Nederland en emeritus hoogleraar voor praktische theologie van de Protestantse Universitaire Faculteit te Brussel.


 

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door