Netwerk DAK - Door Aandacht Kracht
 
Kleine grootse gebaren

Kleine grootse gebaren, over levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk
Mirjam Schuilenga

We maken in onze samenleving een herwaardering mee van lokale en kleinschalige initiatieven. Vrijwilligerswerk past daarbinnen. Vrijwilligers zijn mensen van het kleine gebaar. Ze zijn actief in hun wijk, sportclub, vereniging, kerk en in de school van hun kinderen. Ze doen hun werk onbetaald, soms onzichtbaar achter de schermen, maar altijd met motivatie. Dit cahier gaat over een specifieke vorm van motivatie, die geput wordt uit de christelijke levensbeschouwing. Het is van belang om stil te staan bij levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk, vanwege de kracht van het kleine gebaar, waarin het grote meespeelt.

ISBN 9789052639628 - prijs 7.50 – 48 pag.
Te bestellen bij: uitgeverij Narratio tel. 0183 628188, verkoop@narrratio.nl, via www.kerkboek.nl (ook in België) of bij uw eigen boekhandel.

Woord vooraf door bisschop Gerard de Korte

De Nederlandse samenleving wordt de laatste halve eeuw gekenmerkt door een proces van individualisering. De hogere scholing van mensen en hun toegenomen welvaart vormen daar ongetwijfeld de achtergrond van. Tegelijkertijd leidt deze ontwikkeling gelukkig niet tot een houding van “ ieder voor zich en God voor ons allen”. Ook in het hedendaagse Nederland zijn er nog talloze vrijwilligers actief die zich inzetten voor hun medemens.   
De samenleving vormt een samenspel van overheid, markt, organisaties binnen het maatschappelijke middenveld en individuele burgers. Georganiseerde en individuele vrijwilligers spelen in dat geheel een cruciale rol en dragen bij aan de kwaliteit van ons samenleven.  
Bijna alle vrijwilligers worden geïnspireerd door een bepaalde levensbeschouwing. Vrijwilligers met een katholieke achtergrond kunnen zich laten voeden door het katholiek sociaal denken. Mensen zijn, zo stelt de katholieke sociale leer,  geen losse atomen maar vormen een gemeenschap waarin, als het goed is, onderlinge solidariteit hoog in het vaandel staat.   
Vanuit deze motivatie zetten zich vele duizenden katholieke vrijwilligers in op tal van terreinen. Ik denk aan de wereld van sport en spel maar ook aan het vredeswerk, de inzet voor mensenrechten en het behoud van de aarde als schepping van God. Veel vrijwilligers zijn ook actief in de zorg voor ouderen. Heel veel voedsel- en kledingbanken worden geleid door mensen met een katholieke achtergrond.   
Door deze vrijwilligers wordt zo recht gedaan aan de waardigheid van medemensen. Een waardigheid die ieder mens, als geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, heeft. De inzet van de vrijwilligers draagt bij aan het bevorderen van het zogenaamde “bonum commune”, het algemeen welzijn. Zo kunnen katholieke vrijwilligers hun vriendschap met Christus concreet inhoud geven.  
Een eigen rol van betekenis op de katholiek maatschappelijk middenveld speelt het KMA- werk. Het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk begeleidt duizenden katholiek geëngageerde vrijwilligers, inventariseert hun behoeften, geeft toerusting op maat en reflecteert van onderop ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het katholiek diaconaal vrijwilligerswerk. In mijn eigen bisdom heb ik goede ervaringen met de werkers en activiteiten van de verschillende KMA- instellingen. Het bisdom van het Noorden werkt graag met de KMA mensen samen.  
Ik hoop dat dit cahier katholieke vrijwilligers in ons land kan inspireren tot concrete dienstbaarheid. In onze zorg voor onze naaste en onze schepping brengen wij eer aan Hem die ons het leven heeft geschonken.  
Mgr. Dr. Gerard de Korte Bisschop van Groningen Leeuwarden Referent voor Kerk en Samenleving binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie   

terug
 
 
In Beeld
Activiteiten bij de inloop
meer
 
Wat doet Netwerk DAK?
meer
 
Ons werk wordt mede mogelijk gemaakt door